HazardSupport – Riskbaserat beslutsstöd för framtidens naturolyckor

HazardSupport är ett femårigt projekt (2015-2020) med de övergripande målen att identifiera problem som kan uppstå vid klimatanpassningsarbete, studera om dialogen kan överbygga svårigheter att genomföra klimatanpassning samt se huruvida det är möjligt att anpassa forskningen så att den tar fram relevant kunskap för användarna.

I ett förändrat klimat, påverkat av människans utsläpp av växthusgaser, kommer vissa extrema väderhändelser att bli allt vanligare och därmed risken för naturolyckor som översvämningar och värmeböljor. För att anpassa samhället behövs ofta information om hur vanliga och intensiva naturolyckor blir i framtidens klimat.

Trots att mycket forskning har bedrivits på området används den vetenskapliga kunskapen om klimateffekter fortfarande i begränsad utsträckning för planering och genomförande av anpassning. En anledning är att informationen traditionellt sett har varit utformad av forskarvärlden. De ska möta många behov samtidigt och inte nödvändigtvis den enskilda intressentens. Inom HazardSupport har fokus i stället varit att utforma informationen så att den blir skräddarsydd efter användarens behov. Ett typexempel kan vara en kommun, eller ett företag, som ska fatta beslut om hur en ny fastighet eller väg ska byggas för att inte drabbas av översvämning.

Mål för projektet

  1. Att främja ett ändamålsenligt beslutsfattande genom att ta fram riktlinjer för hur klimateffektstudier och den kvantitativa påverkan av klimatförändringar ska presenteras för användarna, samt genom att ta fram metoder så att hänsyn kan tas till ständigt uppdaterad information utifrån nya klimatprojektioner vilka kan ge nya förutsättningar för klimatanpassningsplanen.
  2. Att ta fram en vetenskaplig praxis för klimatexperter som utför skräddarsydda klimateffektstudier åt beslutsfattare.
  3. Att etablera en plattform för samarbete och ömsesidigt lärande mellan klimatexperterna och användarna kring klimatanpassning och naturolyckor.

Projektgenomförande

Projektet har genomförts i samarbete och nära dialog med deltagare från tre fallstudier och forskare vid SMHI och SEI (Stockholm Environment Institute):

  • Värmeböljor i samarbete med Stockholm Stad
  • Skyfall och översvämningar i samarbete med Karlstads kommun
  • Kustöversvämningar i samarbete med Länsförsäkringar

Under projektets gång har regelbundna fokusgruppsmöten, workshopar och intervjuer genomförts i syfte att skapa en process för ömsesidigt lärande och utbyte av kunskap och information mellan fallstudierna och forskarna. Till exempel har de olika mötena hjälpt till att identifiera aktuella anpassningsutmaningar och relevanta frågeställningar. Detta har skapat bättre förståelse för hur informationen kommer att användas i pågående planerings- och beslutsprocesser och därigenom också deltagarnas specifika behov när det gäller informationens innehåll.

Projektet är ett samarbete mellan SMHI och SEI (Stockholm Environment Institute).

Projektet är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.