Workshop om bättre beslutsstöd för anpassning till naturolyckor

Hur kan information om naturolyckor och effekter av klimatförändringen utvecklas för att ge bättre stöd för planering av och beslut om anpassningsåtgärder? I projektet HazardSupport har forskare vid SMHI och SEI under fem år arbetat med att föra samman det vetenskapliga perspektivet med verkliga användares kunskaper och behov.

Den 22 september 2020 träffades ett 40-tal deltagare från kommuner myndigheter och privata aktörer vid en avslutande virtuell workshop för att:

  1. reflektera kring de viktigaste slutsatserna från HazardSupport, och
  2. diskutera hur lärdomarna från projektet kan komma till nytta i fortsatt arbete med att utveckla relevant kunskapsunderlag och användarvänligt beslutstöd för klimatanpassning.

Föurtom presentation av resultat från HazardSupport introducerades även flera nya projekt och uppdrag:

Agenda

Introduktion till dagen och projektet HazardSupport.

Presentation och diskussion av resultat från HazardSupport

  • Stockholm växer, men kommer en framtida stad att bli mer känslig för värmeböljor? (SMHI, Stockholms stad)
  • Kan en vall förhindra framtida översvämningar i Skåre, eller förvärrar den problemet? (SMHI, Karlstads kommun)
  • Stigande havsnivåer och ökande risk för översvämningsskador, hur kan man hantera detta? (SMHI, Länsförsäkringar)

Diskussioner kring gemensamma lärdomar och erfarenheter från arbetssättet inom HazardSupport (SEI) 

Denna del av workshopen syftade till att resonera i mindre grupper kring faktorer i arbetsprocessen som är viktiga för att påverka användbarheten av resultaten. Diskussionerna utgick från workshopdeltagarnas erfarenheter från HazardSupport och liknande processer.

Presentation av nya projekt och uppdrag

Hur kan projektioner från extremt högupplösta klimatmodeller leda till bättre klimatanpassning?

  • Projekten EDUCAS och GlobalHydroPressure

Hur kan vi förbättra vår beredskap att hantera samtidiga och samverkande naturolyckor?

  • Projekten HydroHazards och Extreme-Index

Vad krävs för prioritering av nationella åtgärder för att säkerställa bättre beslutstöd för naturolyckor?

  • Nationella expertrådet för Klimatanpassning

Diskussioner i mindre grupper

Spridning av resultat

Vad kan man göra för att de resultat och den data som kommer från HazardSupport och liknande projekt ska komma till användning där de behövs? Vilka problem finns och hur skulle man kunna förbättra tillgängligheten?

Beslutsstöd för klimatanpssning

Vilka typer av beslutsstöd är önskvärda för klimatanpassning och varför används befintliga beslutstöd för klimatanpassning inte i högre grad än de gör? Möjlighet att påverka/ge input till klimatanpassningsrådet. 

Högupplösta klimatmodeller och samverkande/samtidiga extremer

För vilka klimatanpassningsfrågor behovs högre upplösning samt information om samverkande/samtidiga extremer? Vilka hinder finns idag och vilka möjligheter skulle bättre data ge?

Diskussion om HazardSupports resultat

En framgångsfaktor för projektet har varit arbetssättet och samarbetet mellan forskare och praktiker. Varje fallstudie har kommit fram till viktiga saker men arbetssättet, där de som är i behov utav kunskap är med och samskapar informationen, har ändå varit det viktigaste. De 10 lärdomarna är ett exempel på generiskt resultat från projektet. Det har varit en stor framgångsfaktor och behövs inom fler framtida projekt.