Spridning, användning och tillgänglighet

Vad kan man göra för att de resultat och den data som kommer från HazardSupport och liknande projekt ska komma till användning där de behövs? Vilka problem finns och hur skulle man kunna förbättra tillgängligheten?
Sammanfattning session 5.1 från Workshop om bättre beslutsstöd för anpassning till naturolyckor, 22 september 2020. 

Behov av expertstöd

Det är viktigt att planera och prioritera åtgärder för anpassning till framtida klimat och sprida kunskap om hur detta görs på bästa sätt. En liten organisation kan vara i behov av expertstöd för att hantera situationer, ofta akuta, medan den långsiktiga strategiska planeringen kommer i skymundan. Expertstöd ger möjlighet att ha framförhållning.

Överbrygga glappet mellan forskare och användare

Det finns ofta ett glapp emellan forskare och användare. Därför finns ett behov av mellansteg, till exempel en konsult eller facilitator som samlar och överför information. Forskare behöver ha kontakt med dessa mellansteg men det är också viktigt att forskare har direktkontakt med slutanvändarna för att förstå behoven ”på riktigt”. Att vara mellanhand och ha direktkontakt med forskare kan ge en mer framträdande roll för att samla kunskap och förmedla vidare.

Värdefullt med samlad kunskap

En samlad omvärldsbedömning är värdefull för användare, till exempel i form av kondenserad kunskap om ny forskning i en rapport eller regelbundet uppdaterade tjänster som inte bara baserar sig på en källa, utan på samlad forskning. Ett bra sätt att kommunicera forskning är genom korta filmer, som kan användas för att förmedla och förstå information snabbt och enkelt: ”Det är bra att länka till”.

Etablerad kunskap kontra forskningresultat

Det är viktigt att förhålla sig till senaste forskningsresultat gentemot mer etablerad kunskap som hunnit bli allmänna råd och riktlinjer. Ett enstaka forskningsresultat kan undersöka ett specifikt fall som inte kan användas generellt. Det kan också peka i en riktning som gör det troligt att råd och riktlinjer kommer att förändras. Detta är dock ofta en process som kräver fler studier och tar tid. Därför behöver olika typer av resultat förmedlas på ett sätt som gör det enkelt att använd på rätt sätt.