Torka

Torka uppkommer när det varit väldigt lite nederbörd under en period. Det blir då brist på vatten i naturen och för mänskliga aktiviteter

Torka är ett stort begrepp och kan omfatta:

  • Lite nederbörd
  • Låg markfuktighet
  • Låga vattenflöden
  • Låga vattennivåer i sjöar
  • Låg grundvattennivå

Hur uppstår torka?

När det regnar mindre än normalt fylls inte markvatten, sjöar eller vattendrag på som det brukar. Om det är växtsäsong kommer växterna suga åt sig det vatten som finns i marken och inget rinner vidare ned till grundvattnet.

Ibland regnar det inte alls eller väldigt lite under en lång tid. Detta kallas torrperiod. Växterna tar upp det markvatten som finns tillgängligt men när det inte fylls på av regn nås tillslut markens vissningsgräns. Då orkar inte växterna suga upp det vatten som finns i markens porer.

Under torrperioder minskar avrinningen, vattenflödet från ett område i naturen. År med låg avrinning är vattentillgången begränsad, vilket bland annat medför minskad vattenkraftproduktion. Den lägsta avrinningen förekommer i de sydöstra delarna av landet på grund av att detta är det område med högre genomsnittlig avdunstning och lägre nederbörd än resten av landet.

Låga nivåer i sjöar och vattendrag

Lågt vattenflöde-Ljungbyån
Lågt flöde i Ljungbyån, 2002.

När avrinningen är låg fylls inte sjöar och vattendrag på utan vattenståndet sjunker. Sjöarna är värdefulla resurser som vattentäkter och regleringsmagasin, liksom för fiske och rekreation.

Vid låga vattenstånd kan problem uppstå för sjöfarten, för användningen av sjöarna som avloppsrecipienter eller för byggnadskonstruktioners grundläggning.

I oreglerade vattendrag i norra Sverige är vattenföringen som lägst under vintern, eftersom nederbörden då magasineras som snö.

I södra Sverige styrs vattenföringen istället av avdunstningens variation och magasineringen i mark- och grundvatten, vilket ger lägst vattenföring under sommaren, när vattenbehovet är som störst. Torrperioder kan därför leda till vattenbrist och konkurrens mellan olika vattenanvändning.

Mindre vattendrag kan helt torka ut vid långvarig torka.

Många områden påverkas av torka

Sett i ett internationellt perspektiv är Sverige förskonat från stora katastrofer till följd av extrem torka. Men vattenbrist kan ge stora problem lokalt och regionalt i landet.

Torka och brist på vatten ger effekter inom många områden såsom jordbruk, skogsbruk, dricksvattenproduktion, vattenkraft och för industrier med vattenbehov.

I södra Sverige är dessutom vattenbehovet ofta som störst när tillgången är minst.

Två exempel på områden som drabbas är:

Torka i framtiden

I framtiden väntas både temperatur och nederbörd öka i hela Sverige under alla årstider. Även avdunstningen ökar när temperaturen ökar, främst sommartid.

Med ökad avdunstning och längre växtsäsong på grund av ökade temperaturer kommer det troligtvis bli vanligare med låga vattenflöden och låga grundvattennivåer i södra Sverige.

Redan idag anpassar sig kommuner och verksamhetsutövare för att hantera perioder med mindre vatten. Exempel för anpassning finns beskrivna i klimatanpassningsportalen.