Vattenbrist

När tillgången till vatten inte räcker till alla behov uppstår vattenbrist. Det kan både vara kopplat till yt- och grundvatten i en kombination eller var för sig. Det kan också vara kopplat till att vattnets kvalitet inte är tillräckligt god.

Vattentillgången varierar under året. Detta styrs främst av nederbörd och avdunstning. Sverige är ett land med stora vattentillgångar men i begränsade perioder och på lokal nivå kan det uppstå vattenbrist. 

Vattenbristen är starkt kopplad till användandet av vatten. Vattenanvändandet kan ibland vara en av anledningarna till vattenbrist. Då kan prioriteringar krävas mellan olika typ av vattenanvändning. Djur och växter är också beroende av vatten och kan därför betraktas som vattenanvändare.

Vattenbrist kan också vara kopplat till att vattnets kvalitet inte är tillräckligt god.

Många områden påverkas av torka och vattenbrist

Under torrperioder då det faller lite nederbörd eller då avdunstningen är hög, sjunker nivåer i sjöar och vattendrag. Mindre vattendrag kan torka ut helt. Grundvattennivån sjunker. Detta påverkar olika delar av samhället. 

Sjöarna är värdefulla resurser som vattentäkter, farleder och regleringsmagasin, liksom för fiske och rekreation. Vid låga vattenstånd kan problem uppstå för sjöfarten, för användningen av sjöarna som avloppsrecipienter eller för byggnadskonstruktioners grundläggning.

När markvattenhalten blir låg ökar risken för brand i skog och mark.

Låga grundvattennivåer kan innebära stora problem för grundvattentäkter. Vattenkvaliteten kan påverkas. Detta noterades bland annat i delbetänkande av Dricksvattenutredningen

Åtgärder för att motverka vattenbist

Störst påverkan på vattentillgången har vädret. Om det inte faller någon nederbörd under lång tid, kan inte vatten trollas fram. Det finns dock fysiska åtgärder som kan minska risken för vattenbrist utifrån perspektivet vattentillgång. I artikeln Finns det förutsättningar att motverka vattenbrist i större sjöar och vattendrag presenteras och förklaras följande:

  • Reglering av sjöar
  • Åtgärder på diken och våtmarker
  • Påverkan på vattenanvändandet - vattenuttagen

Vattenbrist i framtiden

I framtiden väntas både temperatur och nederbörd öka i hela Sverige under alla årstider. Även avdunstningen ökar när temperaturen ökar, främst sommartid.

Med ökad avdunstning och längre växtsäsong på grund av ökade temperaturer kommer det troligtvis bli vanligare med låga vattenflöden och låga grundvattennivåer i södra Sverige. I södra Sverige är dessutom vattenbehovet ofta som störst när tillgången är som minst.
Redan idag anpassar sig kommuner och verksamhetsutövare för att hantera perioder med mindre vatten. Exempel för anpassning finns beskrivna i klimatanpassningsportalen.
 

När är det vattenbrist?

I internationella sammanhang kan vattenbrist användas för att definiera vattentillgången över områden. Om den årliga tillgången är mindre än 1000 kubikmeter per person och år säger man att området har vattenbrist. Om ett område har tillgång till mindre än 500 kubikmeter vatten per person och år råder absolut vattenbrist.

I Sverige används begreppet vattenbrist mer generellt för när tillgången på rent vatten understiger behovet.

WEI+

Indikatorn WEI+ är ett mått på vattenbrist och beskriver skillnaden mellan vattenuttag och återfört vatten dividerat med tillgängligt vatten.