Statistiska index för att beskriva torka

Det finns flera mått som kan användas för att räkna på hur allvarlig en torkasituation är. Nedan ges en enklare beskrivning av de vanligaste index som används för att beskriva meteorologisk torka, hydrologisk torka eller markfuktighetstorka.

Meteorologisk torka

Meteorologisk torka är en långvarig brist eller under normal nederbörd.  Ett begrepp som ofta används som meteorologisk definition på torka är dagar i följd utan nederbörd eller dagar i följd med liten nederbörd. Det finns många meteorologiska index för torka. Nedan beskrivs några av de mest vanliga.

Hydrologisk torka

Hydrologisk torka avser en period med underskott i ytvatten och grundvatten. Exempel på hydrologisktorka är låga vattennivåer i sjöar och reservoarer, minskat vattenflöde och krympande våtmarker. Jämfört med meteorologisk- och markfuktighetstorka utvecklas hydrologisk torka långsammare och den håller sig kvar mycket längre.

Det finns flera hydrologiska index för torka. Här beskrivs några av de mest vanliga.

Markfuktighetstorka

Markfuktighetstorka definieras med underskott av markvatten i rotzonen som leder till allvarlig vattenstress och därmed hämning av växternas tillväxt.  Markvatten i rotzonen är därför en direkt indikator på markfuktighetstorka. 

Markfuktighet styrs av nederbörd, avdunstning och markens vattenhållningskapacitet. Avdunstning styrs av meteorologiska parametrar (temperatur, luftfuktighet, solstrålning, vindhastigheter) och lokal vegetation medan markens vattenhållningskapacitet bestäms av jordarter i marken. Lera har till exempel en större vattenhållningskapacitet jämfört med sand. Markfuktighetstorka är därför beroende av fler variabler än meteorologisk torka. 

Det är inte möjligt att mäta markvattenhalt i stor skala, istället används numeriska modeller. De flesta index för markfuktighetstorka är tröskelbaserade och använder vattenbalansmodeller. Nedan nämns några vanliga index för markfuktighetstorka. 

Faktaruta - Varaktighetskurva och percentiler

Varaktighetskurvan kan användas för att beskriva hur låg vattenföringen är. I en sådan rangordnas alla värden på vattenföringen från högsta till lägsta. I diagrammet nedan har vattenföringen från bilden ovan rangordnats från högsta till lägsta och visas tillsammans med årets lägsta värden, MLQ.

Percentiler används för att beskriva hur långt i ytterändarna på varaktighetskurvan som ett värde befinner sig. Det anges som procent och anger värdet på vattenföringen vid en viss punkt i kurvan.

I diagrammet nedan visas 95-percentilen som ett exempel. Bara 5% av värdena är lägre än 95-percentilen. 

Varaktighetskurva som visar vattenföringens fördelning
Varaktighetskurva som visar vattenföringens fördelning och MLQ för tidsserien som använts. Det röda strecket visar 95-percentilen. Förstora Bild