SMHIs vädervarningar

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag.  Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar. I oktober 2021 gick SMHI över till ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar. 

Fokus på förväntade konsekvenser

Istället för fasta nationella varningskriterier finns i det nya systemet regionalt anpassade tröskelvärden för när varningar kan utfärdas. Syftet med SMHIs vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.

Emma förklarar skillnaderna mellan de gamla varningarna och de nya konsekvensbaserade varningarna.

Mer regionalt anpassade varningar

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Nuvarande system, som gäller fram till övergången, bygger på att en varning utfärdas när vädret passerar bestämda gränser. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 cm snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

I det förnyade systemet benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning.

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas. 

De tre varningssymbolerna i det förnyade vädervarningssystemet
I den förnyade varningssystemet benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Gul varning har en rund form, orange varning en romb och röd en triangel. Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs förnyade vädervarningar.

Vad betyder de nya vädervarningarna?

Följ prognoser och varningar - de uppdateras kontinuerligt

Det är också viktigt att följa väderutvecklingen eftersom prognoserna uppdateras kontinuerligt dygnet runt, vilket även kan medföra ändringar av varningsnivåer och varningsområden. Aktuella varningar finns i SMHIs varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väderapp. Varningar rapporteras också i P1- respektive P4-sändningar i Sveriges Radio.

Hur ska jag agera vid en varning?

Varningsinformationen från SMHI är viktig att ta del av för att kunna vidta rätt åtgärder vid besvärligt väder. Varningsnivån berättar hur allvarliga konsekvenser som väntas. Olika typer av besvärligt väder medför olika påverkan och därför innehåller varningsinformationen i SMHIs varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väderapp generella exempel på hur vädret kan påverka din omgivning. Detta underlättar för dig att göra en bedömning om hur du kan beröras .

Om du behöver vägledning i hur du förbereder och skyddar dig vid besvärliga vädersituationer finns information på Krisinformation.se. 

Om Extremt väder och naturolyckor på Krisinformation.se - hur du kan förbereda dig och vad samhället gör

Uppdaterade varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väderapp

Eftersom konsekvensbaserade vädervarningar är ett förnyat varningssystem har också SMHIs presentation av varningarna på smhi.se och i SMHIs väderapp utvecklats. Det innebär såväl ny information och utformning som nya funktioner.

Innehåll och funktioner

  • Information om aktuella varningar finns för innevarande dag och tre dagar framåt.
  • Brandrisk, risk för vattenbrist och meddelande om höga temperaturer återfinns i egen flik och heter Meddelanden.
  • Aktuella varningar presenteras i interaktiv och zoombar karta och i klickbara kort med detaljerad varningsinformation.
  • Varningsområden är specifikt markerade i karta (ersätter fördefinierade varningsdistrikt).
  • Filtrera och sortera varningsinformation som är relevant för ditt område.
  • Responsiv design gör det enkelt att ta del av varningar även på enheter med små skärmar.
  • Fler människor kan ta del av informationen eftersom tjänsten är tillgänglighetsanpassad enligt de krav som finns för tjänster i digital offentlig förvaltning På smhi.se finns varningstjänsten även i en version på engelska.

Tillgång till ytterligare information

  • Information om tjänsten och länkar till kunskapsmaterial om SMHIs varningar.
  • Länk till Krisinformation.se som är en samlingsplats för information från myndigheter och andra aktörer i samband med en kris eller allvarlig händelse.
  • I vissa vädersituationer finns filmer där SMHIs meteorologer, hydrologer eller oceanografer redogör för aktuellt varningsläge.

I appen finns samma varningsinformation som på smhi.se. Där finns också möjlighet att prenumerera på varningarna som push-notiser.

Varningstjänsten på webben och i appen
Eftersom konsekvensbaserade vädervarningar är ett helt nytt varningssystem utvecklas både ny funktionalitet och presentation för varningar på smhi.se och i SMHIs väderapp. Bilderna är från SMHIs utvecklingsmiljö. Detaljer kan komma att ändras. Förstora Bild

Kort historik

Konsekvensbaserade varningar infördes vid SMHI den 26 oktober 2021. De första varningarna var då en gul varning för plötslig ishalka i delar av Norrbottens län samt gula kulingvarningar för Skagerrak, Södra, Sydöstra, Mellersta och Norra Östersjön.

De första röda och orangea varningarna utfärdades den 29 november 2021 avseende snöfall i kombination med vind i delar av västra Götaland.

Den senaste orangea varningen gällde snöfall i delar av Östersjölandskapen den 19-21 november 2022.

Tidigare användes ett varningssystem med klass 1, klass 2 och klass 3, där klass 3 var den allvarligaste varningen. Detta varningssystem var uppbyggt kring förutbestämda meteorologiska gränsvärden.