Uppföljning av vädervarningar

SMHI följer löpande upp utfärdade vädervarningar, och gör också en rapportering till regeringen varje år via myndighetens årsredovisning. SMHI utfärdar varningar när väder- och vattenläge kan innebära påfrestningar i samhället och för enskilda. Varningsnivåerna är gul, orange och röd. Oavsett nivå innebär en varning alltid att det finns risk för besvärligt väder som kan ge konsekvenser.

Väderläget avgör vilka delar av landet som berörs av varningar och hur ofta varningar utfärdas. Vissa år råder lite lugnare väderförhållanden, medan andra år är mer oväderstäta.

SMHI följer upp och utvärderar vädervarningar både kvalitativt och kvantitativt. Den kvalitativa delen handlar om varningarnas träffsäkerhet, den kvantitativa om antalet vädervarningar. Uppföljningen är ett viktigt underlag för att kontinuerligt utveckla varningsverksamheten och även en del av den återrapportering SMHI gör till regeringen varje år.

Så går uppföljningen till

Alla väderhändelser som inneburit utfärdande av gul, orange eller röd vädervarning utvärderas, och varningarna tillskrivs ett utfall från kategorierna korrekta, falsklarm, missade eller icke verifierbara. För att bestämma vilken kategori en varning ska tillhöra jämförs den med det uppmätta värdet för aktuell parameter (till exempel vindhastighet, högt vattenstånd eller höga flöden). Även berörda samhällsaktörers bedömningar av konsekvenserna för den egna verksamheten är en viktig parameter vid beslut om utfallskategori.

När det gäller översvämningsvarningar utfärdas ofta flera mindre delvarningar längs ett och samma vattendrag. När varningarna utvärderas tillskrivs dock ett sammanvägt utfall för delvarningarna som ser till hela händelsen vid det aktuella vattendraget.

Så redovisar SMHI till regeringen

SMHIs varningar är ett viktigt underlag för samhällsaktörer och enskilda och är en av myndighetens grunduppdrag från regeringen. Därför återrapporterar SMHI varningsverksamheten till regeringen varje år genom att redovisa utfall och träffsäkerhet enligt en fastställd metod.

SMHIs årsredovisning - publikation på smhi.se

Ta del av rådata – antal landvädervarningar

Som öppen data har SMHI gjort en sammanställning av rådata för antalet utfärdade varningar sedan det förnyade vädervarningssystemet infördes i oktober 2021. Sammanställningen omfattar perioden 2021-10-26 – 2023-12-31. Sammanställningen omfattar inte varningar till havs.

Observera att det finns skillnader i det totala antalet utfärdade varningar i denna rådatamängd, jämfört med antalet varningar som redovisas i SMHIs formella återrapportering i årsredovisningen.

Detta beror på att rådata innehåller alla publicerade varningar. I praktiken kan varningar ha avpublicerats i förtid, ändrats eller ersatts av andra varningar inför och under en händelse, vilket tas i beaktande i den formella återrapporteringen. Rådatamängden innehåller dessutom samtliga delvarningar för översvämning, som i återrapporteringen redovisas som sammanhållna händelser.


Konsekvensbaserade vädervarningar 26 oktober 2021 - 31 december 2023, rådata (257 kB, xlsx)