Varning för högt vattenstånd

Vattenståndet i haven runt Sverige varierar på grund av väder och vind. Vid tillfällen då vattenståndet riskerar att bli högt utfärdar SMHI varningar. 

Gul, orange eller röd varning

Varningar för högt vattenstånd kan utfärdas på gul, orange och röd nivå beroende på hur högt vattnet väntas bli och vilka konsekvenser detta riskerar att medföra.

Symbol för gul, orange och röd varningsnivå.
Varning för högt vattenstånd kan utfärdas på samtliga tre varningsnivåer - gul, orange och röd.

Gäller även skärgård och öar

Varningar för högt vattenstånd utfärdas för en specifik kuststräcka, och visas i varningskartan som en linje längs den drabbade kuststräckan. Även om linjen på kartan ligger längs fastlandets kust gäller varningen även kustnära skärgård. Men ofta är vattenståndet som högst inne i vikar på fastlandet och lägre ju längre ut från fastlandet man kommer.

Konsekvenser vid olika varningsnivåer

Generella exempel på vilken påverkan de olika varningsnivåerna kan ha längs den drabbade kuststräckan.

Riskfaktorer

Det finns ett antal faktorer som kan bidra till att konsekvenserna av ett högt vattenstånd blir större.

Till exempel kan höga vågor in mot kusten göra så att vattnet når längre in över land, eller att erosionen blir kraftigare. Om ett tillfälle med högt vattenstånd i havet sammanfaller med höga flöden i vattendrag som mynnar ut i havet kan det uppstå översvämningar i mynningsområdet eller uppströms i vattendraget.

Tid på dygnet eller året och händelsens varaktighet kan också påverka hur stora konsekvenserna blir. Om vattenståndet förblir högt under en längre tid blir problemen ofta större än om det är en kortvarig höjning, och om t.ex. kustnära vägar eller viadukter översvämmas när det är mycket trafik blir störningen mer omfattande än om det inträffar när det inte är någon trafik.