Varning för lågt vattenstånd

Vattenståndet i haven runt Sverige varierar på grund av väder och vind. Vid tillfällen då vattenståndet riskerar att bli extra lågt utfärdar SMHI varningar. 

Gul varningsnivå

Till skillnad från högt vattenstånd som främst drabbar kusten, är lågt vattenstånd ofta ett större problem längre ut till sjöss där det är mycket båt- eller fartygstrafik. Varning för lågt vattenstånd utfärdas endast på gul nivå, och den mest betydande konsekvensen är risk för grundstötning.

Gul varningssymbol.
Varning för lågt vattenstånd utfärdas bara på gul varningsnivå.

Konsekvenser vid lågt vattenstånd

Riskfaktorer

För lågt vattenstånd är riskfaktorerna färre än för högt vattenstånd, i den bemärkelsen att om det blir grunt är det grunt oavsett andra omständigheter. Dock är tid på året en faktor som SMHI tar hänsyn till i utfärdandet av varningar för lågt vattenstånd, eftersom det under sommarhalvåret är betydligt fler fritidsbåtar ute i våra skärgårdar och omkringliggande hav än under vinterhalvåret.