Meddelande om risk för vattenbrist

Meddelande om risk för vattenbrist utfärdas när grundvattennivåer och vattenflöden är ovanligt låga och förväntas fortsätta vara låga de närmaste veckorna.

Risk för vattenbrist i vattendrag och grundvattenmagasin

Meddelande om risk för vattenbrist kan utfärdas för vattendrag och grundvattenmagasin.

Meddelandet tas fram i samarbete mellan SMHI och Sveriges geologiska undersökning (SGU) och riktar sig i första hand till länsstyrelserna och andra myndigheter. Meddelandet utfärdas länsvis och uppdateras en gång i veckan.

Konsekvenser vid risk för vattenbrist

Generella exempel på konsekvenser vid risk för vattenbrist i vattendrag och grundvattenmagasin. 

  • Risk för låga flöden alternativt uttorkning i vattendrag. Lite vatten i vattendrag och höga vattentemperaturer kan påverka djurlivet och miljön.
  • Risk för låga grundvattennivåer i små magasin. För hushåll med egen brunn kan det leda till brist på vatten, försämrad kapacitet eller förändrad vattenkvalitet. Brunnsägare bör vara observanta på nivån i brunnen och vara försiktiga med vattenkonsumtionen.
  • Risk för låga grundvattennivåer i stora magasin. Kommuner bör överväga utökad övervakning av grundvattennivåer och uttag i aktuella grundvattenmagasin och vid behov vidta åtgärder. Hushåll och verksamheter med kommunal vattenförsörjning bör vara observanta på information från kommunen.

Vattenbrist i vattendrag

Flöden i vattendrag jämförs med historiska låga flöden. Risk för vattenbrist på grund av låga flöden utfärdas om vattenflödet väntas vara ovanligt lågt under en period på fyra veckor framåt i tiden i ett mellanstort eller stort område. Det motsvarar områden som har större avrinningsområden uppströms än 200 km2.

Risk för vattenbrist på grund av låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget har bedömts vara extra känsligt av aktuell länsstyrelse. Under respektive län beskrivs vilka specifika vattendrag risken gäller för.

Bedömning av risk för låga flöden

Bedömningen av risk för låga flöden i vattendrag baseras på att flödena väntas ligga mycket lågt (under Q95) med en sannolikhet av mer än 75 procent om aktuella flöden jämförs med flödena under jämförelseperioden 1991-2020.

Under Q95 betyder att flödet ligger bland de 5 procent lägsta flöden under jämförelseperioden. I bedömningen tas inte någon hänsyn till vattenuttag.

Vattenbrist i grundvattenmagasin

Grundvattennivåer i små och stora magasin jämförs separat med historiska nivåer. Meddelande om risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer utfärdas om en betydande del av länet har nivåer som är ovanligt låga och förväntas fortsätta vara låga under de närmaste månaderna.

Vem svarar på frågor om vattenbrist?

Frågor om risk för vattenbrist i vattendrag besvaras av SMHI. Frågor om risk för vattenbrist i grundvattenmagasin besvaras av SGU.