Varning för översvämning

Översvämningar vid sjöar och vattendrag sker till följd av mycket nederbörd eller snösmältning. SMHI utfärdar varningar för översvämning vid sjöar och vattendrag om känsliga objekt som vägar och byggnader riskerar att översvämmas.

Gäller inte skyfall och små vattendrag

Varning för översvämning omfattar inte kraftiga regnskurar som faller under en kort period och kan orsaka tillfälliga översvämningar på hårdgjorda ytor eller åkermark. För sådana händelser används istället till varning för skyfallsliknande regn.

Lär dig mer om varning för regn

Varningen omfattar inte heller av översvämningar utmed kusten som orsakats av högt vattenstånd i havet. För dessa händelser hänvisas istället till varning för högt vattenstånd.

Lär dig mer om varningar för högt vattenstånd

De minsta vattendragen så som diken och bäckar omfattas inte av denna varningstyp.

Orange eller röd varningsnivå

Varningarna för översvämningar kan utfärdas på orange eller röd nivå beroende på vilka konsekvenserna väntas bli.

Symboler för orange och röd varningsivå
Varning för översvämning kan utfärdas på orange och röd varningsnivå.

 

Konsekvenser vid olika varningsnivåer

Varningsnivån är direkt kopplad till den beräknade påverkan vid översvämning. Nedan listas vilka kriterier som gäller för att utfärda översvämningsvarningar på orange och röd nivå.

Riskfaktorer

Risken för översvämning på grund av höga flöden påverkas i kustområden av aktuellt havsvattenstånd. Ett högt havsvattenstånd kan bidra till större problem med översvämning utefter ett vattendrag vid ett visst flöde, med störst påverkan vid mynningen.

Så beräknas underlaget till varningar för översvämning 

Beräkningarna som är underlag till varningar för översvämningar görs i tre olika steg:

  1. Beräkningar görs för flöden i vattendragen för de kommande dagarna. Denna beräkning görs med SMHIs modell SHYPE.
  2. De beräknade vattenflödena översätts till vattennivåer längs vattendrag och sjöar. Översättningen görs med hjälp av resultat från beräkningar med hydrauliska modeller med fem meter horisontell upplösning.
  3. En analys görs av vilka konsekvenser den beräknade vattennivå kan ge på omgivande byggnader, vägar, järnvägar och samhällsfunktioner. Information om objekt som kan bli påverkade kommer från Trafikverket (vägar och järnvägar), Lantmäteriet (byggnader och samhällsfunktioner) och Länsstyrelserna (potentiellt förorenade områden).

Så utfärdas varningar för översvämning

Varning utfärdas efter samverkan med länsstyrelsen om påverkan kommer upp i orange eller röd nivå.

Huvudvarningar och delvarningar

Översvämningsvarningar ges ut på två geografiska nivåer, där en huvudvarning håller ihop samtliga delvarningar inom ett område.

Delvarningar ges ut för områden som omfattar ungefär en fem kilometer lång sträcka av ett vattendrag. Dessa beskriver den förväntade påverkan längs med varje delsträcka.

Det finns omkring 13000 delvarningsområden i landet och dessa visas som rutor i kartan på varningssidan. Kartan visar bara områden av en viss storlek (> 50 km2 uppströmsarea) samt sådana där beräkningarna bedöms vara av tillräcklig bra kvalitet. Därför kan det finnas vissa sträckor längs med vattendrag och sjöar som inte är täckta av en delvarning.

Ny varningstyp från oktober 2021

Översvämning infördes som en ny varningstyp i oktober 2021. Varning kan utfärdas parallellt med varningar för höga flöden, men specifikt för de områden som bedöms bli drabbade av översvämningar. Varningarna för översvämning ersätter de tidigare varningarna för högt vattenstånd i de sex stora sjöarna - Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön och Siljan.