Svenska vindrekord

Våra rekordtabeller för högsta vindhastighet sträcker sig inte längre tillbaka än år 1951. Orsaken är att de första generationerna av vindmätare ofta kraftigt överskattade vindhastigheten. 

Vid svenska kuststationer började vissa typer av vindmätare användas redan på 1800-talet. Första gången observationer av vindhastigheten uttryckt i meter per sekund publicerades i den officiella svenska månadsöversikten var i november 1911. Vindmätare som angav vindhastigheten kvantitativt i meter per sekund hade dock introducerats några år tidigare.

Automatstation vid Svenska Högarna.
Automatstation vid Svenska Högarna. Den 10 meter höga vindmasten gör att stationen syns på långt håll. Foto SMHI

De första generationerna av vindmätare gav tyvärr ofta en kraftig överskattning av vindhastigheten. Dessa gamla värden kan därför inte alls jämföras med nutida mätningar, och kan inte ingå som underlag i rekordtabeller.

Gradvis förbättrad kvalitet

Vindmätningarnas kvalitet har förbättrats gradvis, och värden från och med år 1951 accepteras i rekordsammanhang. Valet av år 1951 som gräns är dock något godtyckligt. Det var inget speciellt som hände med mättekniken det året.

För att en vindobservation ska kunna accepteras som rekord måste den vara utförd med vindmätare. Däremot ställs inga krav på att vindmätaren ska ha varit placerad på standardhöjden 10 meter. Detta för att man av olika praktiska skäl ofta varit tvungen att placera mätaren på annan höjd.

När det gäller manuella stationer så kan observatören ofta ha gjort en uppskattning av vindhastigheten trots att vindmätaren varit ur funktion eller saknats. Sådana värden kan återfinnas i SMHIs arkiv trots att de inte formellt kan godkännas som rekord.

Fjällstationer behandlas för sig

En uppdelning görs i rekord för högsta medelvindhastighet och högsta byvindhastighet. Dessutom görs en uppdelning i rekord för fjällstationer respektive övriga stationer.

När det gäller fjällstationer rapporteras de allra högsta vindhastigheterna oftast från stationer belägna på kalfjället. Men mycket höga vindhastigheter kan ibland förekomma i vissa fjälldalar om det blåser i dalgångens längdriktning.

Heltal eller decimaler?

De flesta moderna automatstationer rapporterar vindhastigheten i tiondels m/s och rekord från sådana anges med en decimal. För äldre manuella mätningar, där vindhastigheten avlästes från mer eller mindre svåravlästa diagram eller remsor, anges rekorden i hela m/s.

Högsta medelvindhastighet (fjällstationer redovisas för sig)

Medelvindhastigheten mäts numera alltid över 10 minuter. Beroende på vindmätarkonstruktion kan medelvinden ha beräknats över något kortare tidsintervall när det gäller äldre mätningar.

Klicka på månadsnamnet om du vill ha ytterligare information om rekorden (vädersituation, mätbetingelser, strukna värden m.m.)

Januari
39 m/s Vinga den 5 januari 1976
47,8 m/s Stekenjokk den 18 januari 2017 (fjäll)

Februari
37 m/s Kullen den 26 februari 1990
51,8 m/s Stekenjokk den 1 februari 2024 (fjäll)

Mars
33 m/s Grundkallen den 9 mars 1968
43,8 m/s Stekenjokk den 2-3 mars 2011 (fjäll)

April
33 m/s Söderarm den 14 april 1981
41,4 m/s Stekenjokk den 4 april 2007 (fjäll)

Maj
27 m/s Kullen den 16 maj 1986 och Hanö den 29 maj 1974
33,9 m/s Stora Sjöfallet den 28 maj 2009 (fjäll)

Juni
27 m/s Örskär den 12 juni 1981
31,5 m/s Åreskutan den 23 juni 1994 (fjäll)

Juli
29 m/s Grundkallen den 15 juli 1977
35,1 m/s Åreskutan den 5 juli 1995 (fjäll)

Augusti
29 m/s Kullen den 28 augusti 1956
32,2 m/s Åreskutan den 27 augusti 1995 (fjäll)

September
35 m/s Ölands södra grund den 22 september 1969
41,3 m/s Stekenjokk den 9 september 2009 (fjäll)

Oktober
40 m/s Ölands södra grund den 17 oktober 1967
38,5 m/s Stekenjokk den 26 oktober 2008 (fjäll)

November
36 m/s Kullen den 24 november 1981 och Örskär den 1 november 1969
47,0 m/s Stekenjokk den 16 november 2013 (fjäll)

December
35 m/s Hanö den 31 december 1978
41,9 m/s Stekenjokk 1 december 2006 (fjäll)

Högsta byvindhastighet (fjällstationer redovisas för sig)

Mer omfattande och regelbundna observationer av byvind inleddes i samband med upprättandet av nuvarande automatstationsnät i mitten av 1990-talet. Från bland annat vissa flygplatser finns dock äldre registreringar av byvind.

Vid SMHIs automatstationer avser byvinden den högsta vindhastigheten under ett intervall av två sekunder. I andra observationssystem kan byvinden ha mätts över något avvikande tidsintervall.

Vad är byvind?

För SMHI-stationer utrustade med ultraljudsvindmätare avser byvinden medelvärdet av vindhastigheten under 3 sekunder. Dessa 3-sekundersintervall överlappar varandra med 0,25 sekunders mellanrum. Detta är i överensstämmelse med WMOs definition. Innan 2024 var ultraljudsvindmätarna inställda att mäta byvinden över 1 alternativt 2 sekunder.

För SMHI-stationer med mekaniska skålkorsmätare bestäms byvinden genom ögonblicksvärden av vinden varannan sekund.

Automatstationerna skickar inte ut varje enskilt byvindsvärde utan dessa används endast för interna beräkningar i automatstationen. Det som rapporteras ut från stationen är det högsta byvindsvärdet under den senaste timmen. Detta kallas maximal byvind eller enbart byvind.

Klicka på månadsnamnet om du vill ha ytterligare information om rekorden (vädersituation, mätbetingelser, strukna värden m.m.)

Januari
42,4 m/s Hanö den 8 januari 2005
78,7 m/s Tarfala den 3 januari 2002 (fjäll)

Februari
40,2 m/s Hanö den 8 februari 2011
76 m/s Tarfala den 1 februari 1993 (fjäll)

Mars
37,8 m/s Hanö den 12 mars 2020
57,3 m/s Tarfala den 8 mars 1997 (fjäll)

April
41,6 m/s Älvdalen den 14 april 1997
49,7 m/s Tarfala den 26 april 2007 (fjäll)

Maj
36,4 m/s Lungö den 2 maj 2019
48,9 m/s Tarfala den 30 maj 2009 (fjäll)

Juni
32,4 m/s Lungö den 13 juni 2011
49,5 m/s Tarfala den 9 juni 1996 (fjäll)

Juli
34,9 m/s Hällum den 28 juli 2012
40,1 m/s Tarfala den 16 juli 2021 (fjäll)

Augusti
33,0 m/s Hanö den 4 augusti 2008
41,9 m/s Tarfala den 16 augusti 2020 (fjäll)

September
37 m/s Säve den 22 september 1969
52,4 m/s Tarfala den 5 september 2005 (fjäll)

Oktober
42,2 m/s Hallands Väderö den 28 oktober 2013
52,6 m/s Tarfala den 13 oktober 1996 (fjäll)

November
41,4 m/s Hanö den 27 november 2011
56,3 m/s Stekenjokk den 16 november 2013 (fjäll)

December
43,0 m/s Hanö den 3 december 1999
81 m/s Tarfala den 20 december 1992 (fjäll)