Högsta vindhastigheter i mars

I mars (den första vårmånaden) är stormfrekvensen i allmänhet lägre än under vintern och hösten. Det finns endast ett känt fall med orkanvindar i svenska farvatten i mars månad.

Högsta medelvindhastighet i mars (exklusive fjällstationer)

Det enda kända fallet med medelvind av orkanstyrka vid någon svensk kuststation är från den 9 mars 1968. Det finns i och för sig även ett rapporterat fall exakt ett år senare, men det är behäftat med så stor osäkerhet att det inte kan godkännas.

De fem högsta värdena

33 m/s vid Grundkallen (Uppland) den 9 mars 1968
Bakom ett intensivt lågtryck som passerade på en bana över nordligaste Sverige och mellersta Finland blåste det upp till orkan nordnordväst 33 m/s vid Grundkallen den 9 mars 1968.
Vindmätaren vid Grundkallen var placerad på kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
30 m/s vid Landsort (Sörmland) den 12 mars 1992
Vindmätaren vid Landsort var vid det här tillfället placerad på lotsutkikens tak lite drygt 30 meter över marken.
På grund av felavrundning mellan knop och m/s har värdet i vissa databaser angetts till 31 m/s.
30 m/s vid Grundkallen (Uppland) den 23 mars 1971
Vindregistreringarna gick ända upp till 41 m/s. Enligt en notering på registreringspapperet var dock registreringarna otillförlitliga över 25 m/s. Högsta vindhastighet angavs till 30 m/s i observationstelegrammet, vilket också godkändes för publicering i SMHIs månadsöversikt.
Vindmätaren vid Grundkallen var placerad på kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
30 m/s vid Ölands södra udde den 9 mars 1969
Enligt observationstelegram och vindregistrering var maxvinden 30 m/s, men i SMHIs månadsöversikt angavs den av någon anledning till 29 m/s.
Någon gång mellan 1968 och 1972 flyttades den ordinarie vindmätaren från drygt 45 meters höjd i fyrtornet till en 10 meter hög vindmast. Det är dock osäkert vilken placering som gällde vid det här tillfället 1969.
30 m/s vid Bjuröklubb (Västerbotten) den 3 mars 1953
Stationen var utrustad med vindmätare, men inga registreringar från 1950-talet finns bevarade på SMHI.
Vindmätaren var placerad på fyren cirka 10 meter över marken.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

39 m/s vid Gran den 6 mars 1938
Under 1900-talets första hälft rapporterades en rad orimligt höga vindhastigheter från stationer med vindmätare som ej var jämförbara med nutida standard.
39 m/s vid Smögen den 8-9 mars 1917
Under 1900-talets första årtionden rapporterades en rad orimligt höga vindhastigheter från stationer med vindmätare som ej var jämförbara med nutida standard.
34 m/s vid Hallands Väderö den 9 mars 1969
Publicerat i SMHIs månadsöversikt men alltför osäkert för att kunna godkännas. Stationen var en första generationens automatstation (AMOS). Dessa var behäftade med en rad barnsjukdomar. De enda registreringar som finns bevarade är avskrifter av väderlekstelegram var tredje timme. Inget av dessa angav högre vindhastighet än 23 m/s.

Högsta medelvindhastighet i mars vid fjällstationer

Rekordet för högsta medelvindhastighet i mars är en av de högsta medelvindhastigheter som noterats i Sverige överhuvudtaget. Som för de flesta andra månader är det Stekenjokk på drygt 1000 meters höjd i sydligaste Lapplandsfjällen som svarat för noteringen.

Som exempel på mycket hög medelvindhastighet i fjälldalar kan namnas en notering på 38 m/s vid Stora Sjöfallet den 8 mars 2014.

Högsta värde

43,8 m/s vid Stekenjokk den 2-3 mars 2011
Ett mycket intensivt lågtryck som passerade på en bana över Ishavet strax norr om Skandinavien orsakade denna rekordvind.

Högsta byvindhastighet i mars (exklusive fjällstationer)

Den högsta kända byvindhastigheten i svenska kustfarvatten noterades i samband med stormen Laura den 12 mars 2020. Förutom Hanös notering på 37,8 m/s rapporterades orkanbyar även från Nidingen och Blekinge. I övrigt är antalet fall i mars månad med byvindar av orkanstyrka vid svenska kusten relativt få.

Väderläget klockan 13 den 12 mars 2020.
Väderläget klockan 13 den 12 mars 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Högsta värden

37,8 m/s vid Hanö (Blekinge) den 12 mars 2020
Vindmätaren i Hanö sitter i toppen av det 18 meter höga fyrtornet. På grund av att fyrplatsen är belägen cirka 55 meter över havet kan vindhastigheten förstärkas jämfört med omgivningen

35,8 m/s vid Brämön (Medelpad) den 3 mars 2000
Rekordvärdet noterades i samband med ett intensivt lågtryck som passerade över Svealand och sydligaste Norrland. Vindriktningen var vid rekordtillfället nordnordost.
Vindmätaren vid Brämön sitter i fyrtornet 16 meter över marken.

Högsta byvindhastighet i mars vid fjällstationer

De högsta byvindhastigheterna i fjällen i mars månad är avgjort blygsammare än under vintermånaderna. Precis som för alla andra månader är det Tarfala på drygt 1100 meters höjd i nordligaste Lapplandsfjällen som står för rekordet.

Som exempel på mycket höga byvindhastigheter i fjälldalar kan nämnas 47 m/s vid Stora Sjöfallet den 8 mars 2014 och den 14 mars 2014.

Högsta värde

57,3 m/s vid Tarfala den 8 mars 1997
Värdet uppmättes i samband med ett intensivt lågtryck som rörde sig på en bana upp över Norska havet och Ishavet.