Högsta vindhastigheter i januari

Under vintermånaden januari har under årens lopp ett antal svåra stormar och orkaner berört Sverige. De kanske mest beryktade är "Gudrun" som passerade Götaland den 8-9 januari 2005 och ett oväder över främst sydöstra Norrland och östra Svealand den 3 januari 1954. I båda fallen förekom mycket omfattande trädfällning.

Högsta medelvindhastighet i januari (exklusive fjällstationer)

De kanske mest beryktade ovädren i januari är "Gudrun" år 2005 och den nordliga orkanen vid ostkusten år 1954.

Men det svenska rekordet sattes i samband med ett mycket djupt lågtryck som från Sydnorge rörde sig ner åt sydost och gav lokalt sydlig orkan vid västkusten den 5 januari 1976. Vinga noterade då som högst 39 m/s.

Vid ytterligare ett antal tillfällen i januari har vinden nått orkanstyrka i svenska farvatten. Senast detta inträffade var i samband med ”Gudrun” den 8 januari 2005, då Hanö noterade västsydväst 33 m/s.

De fyra högsta värdena

39 m/s vid Vinga den 5 januari 1976
Värdet avviker från närliggande stationer men har accepterats. Smögen och Måseskär rapporterade 30 m/s som högst. En notering på 35 m/s på Harstena vid Östgötakusten samma dag får anses som mycket osäker.
Vindmätaren vid Vinga var placerad i en mast 10 meter över marken.
36 m/s vid Kullen (Skåne) den 26 januari 1990
Ett intensivt lågtryck med centrum nära gränsen mellan Götaland och Svealand orsakade västlig orkan vid den mycket vindutsatta stationen Kullen den 26 januari 1990. Ingen annan kuststation nådde upp till orkanvindar vid detta tillfälle.
Enligt vindregistreringarna är det korrekta värdet 36 m/s, men angavs i SMHIs tidskrift Väder och Vatten till 37 m/s på grund av den felaktiga avrundning från knop till m/s som var vanlig vid den tiden.
Vindmätaren vid Kullen var placerad på 10 meters höjd över marken. På grund av Kullahalvöns höjd över havsytan kan vindhastigheten ha förstärkts jämfört med omgivningen.
36 m/s vid Agö (Hälsingland) den 3 januari 1954
I samband med ett intensivt lågtryck som försköts söderut över Östersjön noterade Agö nordnordostlig orkan 36 m/s den 3 januari 1954.
Stationen var vid denna tidpunkt utrustad med vindmätare modell Sandström utan registreringar på papper.
Vindmätaren vid Agö var placerad i en mast 18 meter över marken.
35 m/s vid Kullen (Skåne) den 9 januari 1991
Ett intensivt lågtryck med centrum nära gränsen mellan Götaland och Svealand orsakade den 9 januari 1991 vindar av orkanstyrka vid den mycket vindutsatta stationen Kullen. Ingen annan kuststation nådde upp till orkanvindar vid detta tillfälle.
Vindmätaren vid Kullen var placerad på 10 meters höjd över marken. På grund av Kullahalvöns höjd över havsytan kan vindhastigheten ha förstärkts jämfört med omgivningen.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

36 m/s vid Harstena (Östergötland) den 4 januari 1954
Publicerat i SMHIs månadsöversikt, men senare ifrågasatt och underkänt. Enligt journalanteckningar av observatören förekom vindbyar på 37 m/s, varför det är troligt att den rapporterade medelvindhastigheten egentligen är en uppskattning och avser byvind. Inga vindregistreringar finns bevarade.
Det är dessutom vissa tvetydigheter vad gäller de inrapporterade respektive lagrade värdena som ömsom anges till 36 respektive 35 m/s.
35 m/s vid Harstena (Östergötland) den 5 januari 1976
Publicerat i SMHIs månadsöversikt, men senare ifrågasatt och underkänt. Vid västkusten rådde lokalt orkanvindar vid det här tillfället (se ovan). Enligt vindregistreringsdiagrammet skedde en hastig vindökning även vid Harstena, men diagrammet var endast graderat till 25 m/s och det kan därför inte användas för att verifiera denna observation.

Högsta medelvindhastighet i januari vid fjällstationer

Precis som för så många andra månader är det Stekenjokk på drygt 1000 meters höjd i sydligaste Lapplandsfjällen som svarat för de högsta medelvindhastigheterna i januari.

Väderläget den 18 januari 2017.
Väderläget klockan 13 den 18 januari 2017. Illustration SMHI Förstora Bild

De högsta värdena

47,8 m/s vid Stekenjokk den 18 januari 2017
Vindhastigheten vid Stekenjokk sticker ut en hel del från övriga stationer vid det här tillfället. Enligt en sondering från Ørlandet nära Trondheim fanns det ett vindmaximum ungefär i den höjdnivå där Stekenjokk ligger. Detta var dock inte lika kraftigt som vinden vid Stekenjokk, varför sannolikt även lokala topografiska förhållanden kan ha inverkat.

43,8 m/s vid Stekenjokk den 30 januari 2016
Denna vindhastighet registrerades i samband med ovädret Tor som med sitt centrum rörde sig upp över Norska havet.

43,5 m/s vid Stekenjokk den  11 januari 2005
Värdet noterades i samband med ett mycket djupt lågtryck som rörde sig upp över Norska havet och nordligaste Skandinavien några dagar efter ovädret "Gudrun".

Högsta byvindhastighet i januari (exklusive fjällstationer)

Hanö vid Blekingekusten har noterat de högsta byvindhastigheterna i januari. Även om lika höga byvindar rapporterades vid ett tillfälle i januari 2002 som under ovädret "Gudrun i januari 2005, så var skadeverkningarna under "Gudrun" betydligt svårare. Det förklaras av att det då även i inlandet förekom vindbyar av orkanstyrka, till exempel 34 m/s i Helsingborg och 33 m/s i Växjö.

De högsta värdena

42,4 m/s vid Hanö (Blekinge) den 8 januari 2005
Vindmätaren på Hanö sitter i toppen av det 18 meter höga fyrtornet. På grund av att fyrplatsen är belägen cirka 55 meter över havet kan vindhastigheten förstärkas jämfört med omgivningen.
41,8 m/s vid Hanö (Blekinge) den 29 januari 2002
Vindmätaren på Hanö sitter i toppen av det 18 meter höga fyrtornet. På grund av att fyrplatsen är belägen cirka 55 meter över havet kan vindhastigheten förstärkas jämfört med omgivningen.
(42 m/s vid Sturups flygplats den 18 januari 1983)
I samband med att ett mycket djupt lågtryck passerade med sitt centrum över Svealand den 18 januari 1983 förekom mycket hårda vindar med stora skadeverkningar i Skåne. Vindbyar upp till 42 m/s rapporterades från Sturups flygplats, men en viss osäkerhet råder om exaktheten i mätvärdet.
Enligt vindregistreringarna vid flygplatsens bana 17 förekom en kortvarig vindstöt på 83-84 knop vid 11-tiden, men enligt de samtidiga registreringarna vid bana 35 var vindbyarna högst 70 knop. I METAR-telegrammet angavs byvinden till 65 knop. En timme tidigare förekom dock vindbyar på 40 m/s (80 knop) enligt både METAR och vindregistreringar vid båda banorna.

Högsta byvindhastighet i januari vid fjällstationer

Precis som för nästan alla andra månader är det Tarfala på drygt 1100 meters höjd i nordligaste  Lapplandsfjällen som svarat för de högsta byvindhastigheterna i januari. Där har byvindar av drygt dubbel orkanstyrka noterats.

Som exempel på mycket höga byvindhastigheter i fjälldalar kan nämnas 43 m/s vid Stora Sjöfallet den 26 januari 2006.

Högsta värde

78,7 m/s vid Tarfala den 3 januari 2002
Värdet noterades i samband med en lågtryckspassage norr om Skandinavien. Detta är för övrigt den högsta byvindhastighet som oavsett månad noterats under den tid stationen drivits av SMHI.