Högsta vindhastigheter i februari

Under februari börjar frekvensen av svåra stormar och orkaner avta något, vilket visar sig genom att det endast finns tre dokumenterade fall av orkanvindar i svenska farvatten.

Högsta medelvindhastighet i februari (exklusive fjällstationer)

Det svenska februarirekordet för högsta medelvindhastighet är förknippat med ett för februari månad rekorddjupt lågtryck som passerade i slutet av februari 1990.

Endast vid två andra tillfällen, 1953 och 1962, har vindar av orkanstyrka rapporterats från svenska kuststationer i februari månad.

De fem högsta värdena

37 m/s vid Kullen (Skåne) den 26 februari 1990
Ett för februari månad rekorddjupt lågtryck orsakade västlig orkan vid den mycket vindutsatta stationen Kullen den 26 februari 1990. Ingen annan kuststation nådde upp till orkanvindar vid detta tillfälle.
Enligt vindregistreringarna är det korrekta värdet 37 m/s. Men i SMHIs tidskrift Väder och Vatten publicerades värdet 38 m/s, på grund av den felaktiga avrundning mellan knop och m/s som var vanligt förekommande på den tiden.
Vindmätaren vid Kullen var placerad på 10 meters höjd över marken. På grund av Kullahalvöns höjd över havsytan kan vindhastigheten ha förstärkts jämfört med omgivningen.
34 m/s vid Hanö (Blekinge) den 21 februari 1953
Ett intensivt lågtryck som passerade med sitt centrum nära gränsen mellan Götaland och Svealand orsakade västlig storm till orkan i södra Götaland den 21 februari.
Stationen vid Hanö var utrustad med vindmätare, men inga registreringar från 1950-talet finns bevarade på SMHI.
Vindmätaren var placerad i toppen av fyrtornet 17-18 meter över marken. På grund av att fyrplatsen är belägen cirka 55 meter över havet kan vindhastigheten förstärkas jämfört med omgivningen.
33 m/s vid Grundkallen (Uppland) den 20 februari 1962
På baksidan av ett lågtryck som passerat åt sydost över mellersta Norrland blåste det upp till nordlig orkan vid kasunfyren Grundkallen den 20 februari 1962.
Vindmätaren vid Grundkallen var placerad på kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
32 m/s vid Grundkallen (Uppland) den 24 februari 1965
Vindmätaren vid Grundkallen var placerad på kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
32 m/s vid Ölands södra grund den 8 februari 1965
Vindmätaren vid Ölands södra grund var placerad på kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

38 m/s vid Landsort den 9 februari 1928
Under 1900-talets första årtionden rapporterades en rad orimligt höga vindhastigheter från stationer med vindmätare som ej var jämförbara med nutida standard.

Högsta medelvindhastighet i februari vid fjällstationer

Den numera avslutade stationen Åreskutan på nästan 1300 meters höjd i Jämtlandsfjällen är den enda fjällstation som egentligen kunnat tävla med Stekenjokk när det gäller höga medelvindhastigheter. För februari är det fortfarande ett av Åreskutans värden från 1990-talet som håller rekordplatsen.

Det förtjänar att nämnas att nästan lika höga vindhastigheter har förekommit i fjälldalar med exempelvis en medelvind på 38 m/s vid Stora Sjöfallet den 16 februari 2003.
KOMMENTAR: I samband med stormen Ingunn den 1 februari 2024 har ännu högre vindhastigheter förekommit. Uppdatering av rekordtabellerna görs när data är slutgranskade.

Högsta värde

42,4 m/s på Åreskutan den 1 februari 1993
Vid månadsskiftet januari/februari 1993 passerade djupa lågtryck på Ishavet och gav i fjällen februarirekord inte bara för medelvind, utan även för byvind (se nedan).

Högsta byvindhastighet i februari (exklusive fjällstationer)

Precis som för många andra månader är det Hanö vid Blekingekusten som för februari håller rekordet för högsta byvindhastighet.

Väderläget den 8 februari 2011
Väderläget klockan 07 den 8 februari 2011 Illustration SMHI Förstora Bild

Högsta värde

40,2 m/s vid Hanö (Blekinge) den 8 februari 2011
Rekordvärdet noterades i samband med ett intensivt lågtryck som passerade med sitt centrum över gränstrakterna mellan Götaland och Svealand.
Vindmätaren i Hanö sitter i toppen av det 18 meter höga fyrtornet. På grund av att fyrplatsen är belägen cirka 55 meter över havet kan vindhastigheten förstärkas jämfört med omgivningen.

Högsta byvindhastighet i februari vid fjällstationer

Precis som för alla andra månader är det Tarfala på drygt 1100 meters höjd i nordligaste  Lapplandsfjällen som svarat för de högsta byvindhastigheterna i februari. Det allra högsta värdet är från den tid stationen drevs av Stockholms universitet.

Som exempel på mycket höga byvindhastigheter i fjälldalar kan nämnas 43,8 m/s vid Stora Sjöfallet den 15 februari 2019 och 43,7 m/s vid samma station den 12 februari 2017.

De högsta värdena

76 m/s vid Tarfala den 1 februari 1993
Vid den här tiden drevs stationen av Stockholms universitet och ingick inte i SMHI:s grundnät. Men värdet publicerades i SMHIs tidskrift Väder och Vatten och har på så sätt fått officiell status.
54,1 m/s vid Tarfala den 14 februari 2001
Den högsta byvindhastigheten i februari under den tid stationen drivits av SMHI.