Växthuseffekten och klimatet i Norden - en översikt.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 88
Författare: Johan Mattsson och Markku Rummukainen
Publicerad:

Sammanfattning

Ett fåtal regionala klimatscenarier finns gjorda för de nordiska länderna. Dessa utgår från scenarier som typiskt anger en globalt stigande medeltemperatur med runt 0.3 °C per årtionde vid en ökning av koldioxidhalten med 1 procent per år, samt en globalt ökad nederbörd med 2-6 procent per grad ökning i medeltemperatur. Enligt dessa scenarier kommer jordens medeltemperatur 2050 vara omkring 2 grader varmare än idag, där man anger en osäkerhet på cirka±loC. I globala scenarier man har gjort på senare tid ges något lägre värden, med stigande medeltemperaturer runt 0.2°C per årtionde och ökande nederbörd runt 2 procent per grad ökning i medeltemperatur. Den något lägre uppvärmningstakten beror framförallt på att man i senare modellberäkningar har tagit hänsyn till stoftpartiklars nedkylande effekt på klimatet samt räknat med långsammare ökning av koldioxidhalten

De regionala klimatscenarierna för Norden som sammanfattas nedan bygger alltså på äldre globala klimatscenarier. Vidare har man mer eller mindre direkt använt resultaten från de globala scenarierna. Bland annat på grund av den grova upplösningen lämpar sig de globala scenarierna dåligt för en direkt regional tolkning. Sammantaget innebär detta att de befintliga regionala scenarierna har en betydande osäkerhet. I ett nystartat svenskt klimatforskningsprogram, SWECLIM, har man som mål att utveckla regionala klimatmodeller och ta fram nya detaljerade klimatscenarier för Norden baserade på de senaste globala scenarierna. Genom att använda bättre metoder för nedskalning, med finupplösta regionala modeller inuti de grova globala modellerna på samma sätt som för väderprognoser, skall de nya regionala scenarierna vara tillförlitligare och ha en större detaljrikedom.

En sammanfattande bild av de nu något äldre scenarierna för Norden visar en temperaturökning med 0.4 °C per årtionde, alltså en något större ökning än det globala medelvärdet på 0.3°C per årtionde. Medeltemperaturen 2050 i Norden skulle enligt dessa scenarier vara omkring 2.5 grader varmare än 1990. Osäkerheten i denna uppskattning är större än i de globala scenarierna, och kan vara åtminstone±l.5°C. Alternativt kan osäkerheten beskrivas som att det kan bli ett 2.5 grader varmare klimat