Vattenföringsberäkningar i Södermanlands län - ett försöksprojekt.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 6
Författare: Barbro Johansson
Publicerad:

Sammanfattning

Vid de vattenprovtagningsstationer, där transporten av olika ämnen skall bestämmas i ett vattendrag, måste också vattenföringen bestämmas med en viss noggrannhet. Att inrätta en vattenföringsstation vid varje provtagningspunkt ställer sig mycket dyrbart och i vissa fall omöjligt beroende på de hydrologiska förhållandena.
Approximativa mätmetoder finns, att bestänma vattenföringen vid varje enskilt provtagningstillfälle, men för kontinuerlig bestämning över en lång tid har det saknats en enkel och billig metod. SMHI har nu utvecklat en matematisk modell för beräkning av kontinuerliga serier av dagliga vattenföringsvärden i vattendrag utan vattenföringsstationer. Modellen använder nederbörd och lufttemperatur uppmätta på SMHis observationsstationer. I denna rapport beskrivs modellen kortfattat och resultat från beräkningar i Södermanlands län redovisas.
Kostnaderna för att ta fram kontinuerliga vattenföringsserier med modelltekniken är avsevärt lägre än för att inrätta mätstationer. De indata som krävs är sådana som finns tillgängliga för de allra flesta områden i Sverige.
För transportberäkningar måste precisionen i de modellberäknade vattenföringsvärdena anses tillräcklig . Den bör ställas i relation till frekvensen av provtagningar, som oftast är mellan 1 gång per vecka och l gång per halvår. Ett exempel på genomförda transportberäkningar redovisas.