Utnyttjande av persistens i temperatur och nederbörd för vårflödesprognoser

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 82
Författare: Haldo Vedin, Hans Alexandersson, Magnus Persson
Publicerad:

Sammanfattning

Korrelationskoefficienter för månadsmedelvärden av temperatur och nederbörd har beräknats för 9 svenska meteorologiska stationer, de flesta med observationer under mer än 100 år.

Korrelationen mellan två direkt på varandra följande månaders medeltemperatur varierar mellan 0.10 och 0.54 med de högsta värdena under vintern. Motsvarande samband för nederbörden liksom för temperatur mot nederbörd är betydligt svagare. Temperaturkorrelationerna mellan aktuell månad n och månad n + 2 har genomsnittsvärden på 0.11 - 0.17.

Persistensens betydelse för resultatet av vårflödesprognoserna har undersökts för två områden genom att enbart utnyttja den hälft av åren då utgångsmånadens medeltemperatur varit mest lik medeltemperaturen under det aktuella årets utgångsmånad. Därigenom har det genomsnittliga felet i prognosvolymen minskat något eller med 5.3 procent för Sädvajaure och med 3.3 procent för Trängslet.