Temperaturfluktuationer under senaste 100 åren.

Typ: Rapport
Serie: RMK 14
Författare: Eriksson, B.
Publicerad:

Sammanfattning

För att undersöka om det går att spåra några tendenser till ökande variabilitet hos klimatet under senaste decennierna har serier av temperaturdata bearbetats.Pentadmedeltemperaturer har analyserats i avsikt att belysa, dels hur medelförhållandena under löpande tioårsperioder har varierat, dels hur variabiliteten, uttryckt med hjälp av standardavvikelsen, har fluktuerat under samma perioder. Resultat redovisas för en station, Stockholm, i form av 8 diagram med sammanlagt 24 serier som kommenteras kortfattat. Dessutom ges ett diagram för Stensele med tre tidsserier. Serierna av pentaddata är ej stationära. Tydliga trender, olika för olika tider på året, förekommer. Variabiliteten inom 10-årsperioder varierar från en period till en annan, men undersökningen ger inget stöd för en hypotes om ökande variabilitet hos temperaturklimatet.

För tre 15-dygnsperioder under året görs en jämförelse med en temperaturserie från Stensele i Lappland. Av denna jämförelse dras två slutsatser. Dels att de temperaturfluktuationer som konstaterats i Stockholm i stort sett gäller för hela landet, dels att temperaturklimatet i Stockholm sannolikt ej i nämnvärd grad påverkats av att staden vuxit ut och förändrats.