SMHIs undersökningar utanför Forsmark 1990.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 46
Författare: Robert Hillgren / Jan Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

1990 års kontrollprogram har haft som målsättning att:

- komplettera informationen om kylvattnets utbredning vid full treblocksdrift.

- kontrollera vattenområdet vid F3:s kylvattenkanal (tidigare läckaget).

- kontinuerligt bevaka temperaturen i vertikal S i skärgårdsområdet.

Jämfört med 1989 års program har ingen satellitbildsinformation utnyttjats för kontroll av den diffusa spridningen.Vidare har antalet temperaturkartläggningar begränsats till några få tillfällen.

Kraftverkets drift under 1990 kan betraktas som normal med avseende på kylvattenflöde och värme. Reservutskovet har använts i drygt 7 månader, under 1989 var motsvarande tid cirka 1.5 månader. Att perioden blivit så mycket längre under 1990 beror på att SNV:s kustvattenenhet i Öregrund bedrivit ett försök att skapa möjligheter för en förbättrad fiskreproduktion.

Kommentarer:

* Vid full treblocksdrift med kylvattenflöde via ordinarie utlopp, har avkylningsytor med övertemperatur större än 1 °C av storleksordningen 6 - 8 km2 observerats. Det är jämförbart med förhållandena under tidigare år. Övertemperaturen i kylvattenplymens inre delar har observerats till drygt 3 °C. Vid årets karteringstillfällen var temperaturskillnaden mellan ytan och botten mindre än 1 °c.

* Det fanns inga spår av det tidigare läckaget utanför F3:s kylvattenkanal.

* Temperaturutvecklingen i skärgårdsområdet väster om Biotesten (vertikal S) visar att området är relativt välventilerat. Vattenutbytet kan då och då omfatta hela vattenvolymen - och tidsskalan kan vara några dygn upp till en vecka. Värmetillskottet från reservutskovet höjer yttemperaturen vid vertikal S med upp till 3 °C och variationen beror i huvudsak på vindförhållandena.

Under en normal höst, utan värmetillskott från reservutskovet, uppträder isotermi i augusti/september, d v s temperaturen är då densamma i ytan och vid botten. Under 1990, med reservutskovet öppet till början av november, var yttemperaturen märkbart högre än vid botten ända fram till utskovet stängts.

Statistiskt sett var månadsmedeltemperaturen under -90 i vertikal S 1 - 3 °c högre än medelvärdet för perioden 1977 - 89. De ligger emellertid inom de naturliga variationerna mellan åren trots ett värmetillskott från reservutskovet under 7 månader. Att april -90 ligger utanför beror främst på den mycket tidiga och milda våren.