SMHIs undersökningar i Öregrundsgrepen perioden 84/85.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 4
Författare: Jan Andersson / Robert Hillgren
Publicerad:

Sammanfattning

Under 1984-1985 kan kraftverkets drift betraktas som normal med avseende på kylvattenflöde och värme. Andra halvåret 1985 togs block III i kommersiell drift.

Målsättningen med kontrollprogrammet har varit att kontinuerligt övervaka kylvattnets spridning i tid och rum. Följande slutsatser har dragits:

- Vattenutbytet mellan skärgårdsområdet och havet styrs i första hand av vinddrivna strömmar.

- Vid svaga vindar är vattnet nästan stillastående innanför öbarriären .

- Norra och södra bassängen är väl omblandade.

- Vid öppet reservutskov påverkar kylvattnet skärgårdsområdet, väster om Biotesten. Efter några dagar är temperaturen 2-4 °e högre än normalt.

- Den södra bassängen (vert 12) är 1-2 °e varmare än den norra (vert S).

- Vid stängning av reservutskovet sker en långsam återgång till normala temperaturförhållanden. Det kan ta upp till 2 veckor.

- Läckaget i III:ans kylvattenkanal uppgår till ca 50 % (20 m3/s) av kylvattenflödet, 9 °e övertemperatur förekommer närmast vallen.

- Området mellan St . Sandgrund och vallen är mest påverkat. Beroende på vindriktning sker utbredning åt havet eller in mot skärgårdsområdet.

- Ingen recirkulationseffekt konstaterad i intagsområdet.

- Hittills ingen konstaterad ökning av avkylningsytor i samband med treblocksdrift.