Spatio-temporal characterization of warnings and advisories issued by SMHI 2011-2020 with focus on multiple hydrological hazards

Typ: Rapport
Serie: RH 23
Författare: Wei Yang, Jonas Olsson och Lennart Simonsson
Publicerad:

Sammanfattning

Sweden is less affected by natural hazards compared to the most risk-prone regions in the world, however, it does experience several kinds of hazards that cause economical losses as well as increased mortality.  Moreover, recent studies show that single natural hazards may be in different ways combined, leading to hazards that cause cascading or co-crowding  effects and turn them into so-called “multiple” or “compound” hazards. 

In this study we aim to view the natural hazards from a multiple perspective, in particular, those related to hydrology. We complied weather warnings and advisories (WA) issued by SMHI from 2011 to 2020 and conducted a comprehensive quality assurance. The studied WA cover the fields of meteorology, hydrology and oceanography. Four statistical metrics were designed and calculated as a basis to investigate the occurrences of single and multiple hazards in terms of their distribution in time (at daily level) and space (at warning district level). Combinations of up to four types of single hazards occurring on the same day and district have been explored, but we focused on two-type combinations (so-called double WA).

For single hazards, high river flow and heavy snowfall were found to be the most common warnings, in terms of the overall number of affected days and districts, followed by the warnings of strong wind gusts and high ocean level. Except for high temperatures, advisories were more frequently issued than warnings, with on average more than 1000 advisories issued per year (e.g. for risks of fire and water scarcity).

Analyses of hydrology-related multiple hazards (double WA) revealed that 1) districts along the west coast and the north-east coast were most affected, in particular during winter (December-February), 2) high river flow and strong wind gusts was the main warning combination including hydrology, ranked up high in all metrics, with most affected districts located along the west coast in southern Sweden, 3) high river flow warning combined with grassland fire advisory is the main hydrology-related combination of one warning and one advisory, and 4) water scarcity and forest fire stands out as the most frequent combination of two advisories.

Sammanfattning

Sverige är mindre påverkat av naturolyckor jämfört med de mest riskbenägna regionerna i världen, men upplever trots det flera typer av olyckor som orsakar både ekonomiska förluster och ökad dödlighet. Nyligen genomförda studier visar dessutom att enskilda naturolyckor kan på olika sätt sammanfalla, vilket kan leda till kombinerade effekter eller kaskadeffekter och omvandla dem till så kallade multipla eller samverkande naturolyckor.

I denna studie betraktar vi naturolyckorna ur ett multipelt perspektiv, med särskilt fokus på de som är relaterade till hydrologi. Vi sammanställde vädervarningar och meddelanden (VM) utfärdade av SMHI från 2011 till 2020 och genomförde en omfattande kvalitetskontroll. De VM som studerades omfattar områdena meteorologi, hydrologi och oceanografi. Fyra statistiska mått utformades och beräknades som underlag för att undersöka förekomsten av enskilda och multipla naturolyckor i termer av deras fördelning i tid (på dygnsnivå) och rum (på varningsdistriktsnivå). Kombinationer av upp till fyra typer av enskilda olyckor som inträffar på samma dag och i samma distrikt har undersökts, men vi fokuserade på kombinationer av två typer (s.k. dubbel VM).

För enskilda naturolyckor visade sig höga flöden och snöfall vara de vanligaste varningarna, sett till det totala antalet förekomster över alla dagar och distrikt, följt av varningarna för vind och högt vattenstånd. Förutom för höga temperaturer utfärdades meddelanden avsevärt oftare än varningar, med i genomsnitt mer än 1 000 meddelanden per år (t.ex. för brandrisk och risk för vattenbrist).

Analyser av hydrologirelaterade multipla naturolyckor (dubbel VM) visade att 1) distrikten längs västkusten och norra ostkusten var mest drabbade, särskilt under vintern (december-februari), 2) höga flöden och vind var den främsta varningskombinationen som inkluderar hydrologi, högt rankad i alla statistiska mått, med de mest drabbade distrikten belägna längs södra västkusten Sverige, 3) varning för höga flöden kombinerat med meddelande om gräsbrandrisk var den främsta hydrologirelaterade kombinationen av varning och meddelande, och 4) vattenbrist och skogsbrandrisk var den vanligaste kombinationen av två meddelanden.