Nuläge och scenarier för inverkan på marknära ozon av emissioner från Västra Götalands län - Beräkningar för 1999

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 117
Författare: Langner, J / Bergström, R / Klein, T / Skagerström, M
Publicerad:

Sammanfattning

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län studerat hur olika scenarier för reducerade NOx och VOC-utsläpp från Västra Götaland påverkar fördelningen av marknära ozon över södra Sverige. Studien har utnyttjat den atmosfärkemiska spridningsmodellen MATCH (Multi-scale Atmospheric Transport and Chemistry model). Modellen har först applicerats över hela Europa för år 1999 med aktuella emissioner. Resultaten från dessa beräkningar har sedan kopplats till en högupplöst modell, MATCH-O-län, som täcker södra Sverige.

Beräkningar med MATCH har genomförts för ett nuläge (basfall) med utsläppsdata för år 2000/2001 och tre scenarier där utsläppen har reducerats. Scenarier med reduktion av NOx och VOC-utsläppen från Västra Götalands län med 45 respektive 44% var för sig respektive sammantaget har studerats. För basfallet har jämförelser gjorts med mätningar av marknära ozon i området för år 1999. Med utgångspunkt från dessa jämförelser bedömer vi att MATCH ger en tillräckligt god beskrivning av de verkliga ozonhalterna för att kunna utnyttjas för studier av scenarier.

Beräkningarna visar att utsläppen från Västra Götaland har en signifikant påverkan på halterna av marknära ozon i södra Sverige. Reducerade utsläpp leder generellt till reducerade halter av marknära ozon i södra Sverige och lägre värden för olika mått på kritiska nivåer av halten av marknära ozon. Effekterna av reducerade utsläpp berör inte bara närområdet utan täcker ett område som är flera gånger större än det område där utsläppen har ändrats.
I området närmast Göteborg leder emellertid reducerade NOx-utsläpp till ökade halter av ozon. Denna effekt är mindre vid en samtidig reduktion av NOx och VOC.

Bortsett från området med stora NOx-utsläpp i västra delen av Västra Götaland så är reduktioner av NOx effektivare när det gäller att reducera halterna av marknära ozon än reduktion av VOC-utsläpp. Reduktion av NOx-utsläpp är mer än sju gånger effektivare än reduktion av VOC-utsläpp när det gäller att reducera bildningen av ozon inom modellområdet för MATCH-O-län under perioden april-september 1999.

Reducerade utsläpp av NOx och VOC från Västra Götaland beräknas, i större delen av länet, leda till en viss minskning av antalet dagar med 8-timmars medelhalter som överskrider 120 μg/m3 (60 ppb(v)) under sommarperioden aprilseptember. Reducerad NOx-utsläpp förväntas dock leda till ett ökat antal dagar med överskridanden i Göteborgsområdet.

Reducerade utsläpp från Västra Götaland leder till en reduktion av AOT401 med 0.1 ppm(v) h över en stor del av södra Sverige under perioden maj-juli. Den maximala reduktionen överstiger 0.5 ppm(v) i enstaka beräkningsrutor. För perioden april-september reduceras AOT40 med mer än 0.1 ppm(v) h i en större del av södra Sverige och en reduktion med mer än 0.5 ppm(v) h beräknas för en stor del av Västra Götaland.