Mapping of phytotoxic ozone dose for birch, spruce, wheat and potato using the MATCH-Sweden system

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 166
Författare: Joakim Langner, Helene Alpfjord Wylde and Camilla Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Vi har lagt till beräkningar av PODY för björk, gran vete och potatis i MATCH Sverigesystemet. Rapporten går igenom de förändringar och uppdateringar som har införts i beräkningarna sedan den ursprungliga implementeringen 2016.

Resultat för receptorerna generic crops (POD3gen-CR), generic deciduous trees (POD1gen-DT), birch (POD1spec-birch), spruce (POD1spec-spruce), wheat (POD6spec-whet), potato (POD6specpotato), presenteras för åren 2013-2017.

En jämförelse med resultat från EMEP-modellen för generic crops och för generic deciduous trees ger en bättre överensstämmelse än tidigare. Givet att ett fel i beräkningen av solstrålningen har identifierats i EMEP-modellen så framstår resultaten från MATCHSverige och EMEP nu som mer konsistenta.

Variationen från år till år i PODY för björk och gran är av samma storleksordning som den som beräknas för generic deciduous trees, men numeriska värden för PODY skiljer sig, framför allt för björk beroende på skillnader i de parametrar som ingår i beräkningen och på användning av längre vegetationsperioder baserade på svenska och skandinaviska data. Kritiska nivåer motsvarande 4 % reduktion i tillväxten av björk och gran överskrids i stort sett i hela landet för alla år som har studerats.

Variationen från år till år i PODY för vete och potatis är större än för generic crops på grund av att ett högre tröskelvärde används i beräkningen av PODY för de specifika grödorna. Kritiska nivåer motsvarande skördeförluster på 5 % uppnås i södra delen av Sverige för fyra av de fem studerade åren för vete och för två av åren för potatis.

Det uppdaterade programpaketet för PODY-beräkningar skulle kunna användas för beräkningar av PODY för olika typer av vegetation för perioden 1990-2013 baserat på återanalyserade ozonkoncentrationer. Programpaketet kan också utvecklas för beräkningar av PODY för hela Europa baserat på olika typer av utsläpps- och klimatsscenarier.

PODY presenteras tillsammans med övriga ozonmått på SMHI:s miljöövervakningssida (www.smhi.se/klimatdata/miljo/atmosfarskemi) med start från miljöövervakningsåret 2013.