Graddagsstatistik för Sverige.

Typ: Rapport
Serie: RMK 26
Författare: Eriksson, Bertil
Publicerad:

Sammanfattning

En statistisk bearbetning har utförts av rutinmässigt framräknade värden på antalet graddagar under eldningssäsongerna 1961/62 till 1978/79. Resultaten redovisas huvudsakligen i kartform.

För 5 olika tidpunkter under säsongen ges medelantalet graddagar. Variabiliteten mellan olika säsonger belyses dels genom att standardavvikelsen för en full säsong kartlagts, dels ges kartor över de högsta och de lägsta värden som förekommit under den studerade perioden. En jämförelse med tidigare publicerad karta över medelantalet graddagar under ett år för perioden 1931-60 och den här publicerade kartan visar att den studerade perioden 61/62 - 78/79 har varit kallare än 30-årsperioden 31-60.

Det är tydligt att antalet graddagar för en ort huvudsakligen är en funktion av ortens latitud, höjd över havet samt avstånd till större vattenyta. En regressionsanalys visar att 90-97% av variansen i rummet hos antalet graddagar i medeltal under en eldningssäsong kan förklaras med en lineär kombination av ovan nämnda tre variabler (deskpriptorer). En regressionsekvation för norra och en för södra Sverige presenteras för beräkning av antal graddagar för en ort vars årsmedeltemperatur ej är känd. Är årsmedeltemperaturen känd finns ett enkelt empiriskt samband mellan medelantal graddagar och årsmedeltemperaturen.