Development and application of a conceptual runoff model for Scandinavian catchments

Typ: Rapport
Serie: RHO 7
Författare: Sten Bergström
Publicerad:

Sammanfattning

Erfarenheterna av begreppsmässiga avrinningsmodeller vid Sveriges Meteorologiskaoch Hydrologiska Institut summeras i föreliggande arbete. Den grundläggande filosofin och metodiken vid utvecklingen av HBV-modellen diskuteras. Modellstrukturen beskrives med en presentation av den fysikaliska bakgrunden och exempel på alternativ. Modellens känslighet förstörningar av parametervärden studeras genom kartläggning av ett minsta kvadratkriteriums responsytor. Tillämpningar av modellen på ett antal avrinningsområden i Sverige och Norge redovisas och simuleringen utvärderas med ett numeriskt anpassningskriterium, uppritningar av den beräknade och observerade hydrografen, jämförelser mellan simulerade och beräknade flödestoppar samt varaktighetsdiagram. Exempel ges på hydrologiska lång- och korttidsprognoser.

En allmän slutsats är att HBV-modellen är användbar för rekonstruktion av vattenföringsserier i den typ av områden, där den tillämpats, under förutsättning att den kalibreras på ett riktigt sätt. Modellen kan också användas för hydrologiska prognoser med hjälp av meteorologiska prognoser eller observerade klimatserier.