Betydelsen av storskalig atmosfärisk cirkulation för Sveriges temperatur- och nederbördsklimat En jämförelse av normalperider

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi 61
Författare: Erik Kjellström, Felicitas Hansen, Danijel Belušić
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten beskriver skillnaden i temperatur- och nederbördsklimat mellan den senaste normalperioden 1991–2020 och de tidigare normalperioderna under 1900-talet; 1901–1930, 1931–1960 och 1961–1990. Fokus ligger på att beskriva hur klimatet ändrats i relation till hur den storskaliga atmosfärscirkulationen sett ut. Vi har analyserat detta med hjälp av två olika metoder: i) jämförelse mot det s.k. NAO-indexet som beskriver i vilken grad det storskaliga vindmönstret över det Nordatlantiska och europeiska området är präglat av en stark västlig luftströmning, och ii) en klusteranalys där alla dagar med liknande storskalig lufttrycksfördelning för varje kalendermånad först grupperats och sen analyserats i detalj. Analyserna är gjorda på observationsdata från SMHI:s temperatur- och nederbördsstationer samt på så kallade återanalysdata.
Resultaten visar på tydliga skillnader i klimat mellan de olika normalperioderna. Generellt är den senaste 30-årsperioden varmast för alla årstider och mest nederbördsrik. Den storskaliga cirkulationen har också varierat mellan de olika normalperioderna där t ex 1991–2020 präglats av många milda vintrar med luft som strömmat in från Atlanten. Resultaten visar också att detta bara kan förklara en del av skillnaden mellan de olika normalperioderna. En huvudslutsats i arbetet är att för de allra flesta typerna av vädersituation har det under den senaste normalperioden 1991–2020 i medeltal varit varmare än under den föregående perioden. Dvs. oavsett om väderläget präglats av situationer med milda vindar från Atlanten eller av sträng vinterkyla eller hög sommarvärme i samband med högtryckssituationer kan en uppvärmning konstateras.

Summary
Here, the difference in temperature and precipitation climate is described between the most recent normal period 1991–2020 and the previous normal periods during the 20th century; 1901–1930, 1931–1960 and 1961–1990. The focus lies on describing how the climate has changed in relation to the large-scale atmospheric circulation. We have analysed this with different methods: i) comparison with the so-called NAO index that describes the extent to which the large-scale wind pattern over the North Atlantic and European area is characterized by westerlies, and ii) a cluster analysis where all days with similar large-scale air pressure distribution are analysed in detail for each calendar month. The analysis considers observational data from SMHI's temperature and precipitation stations and reanalysis data.
The results show clear differences in climate between the different normal periods. In general, the last 30-year period is warmest and wettest for all seasons. The large-scale circulation has also varied between the various normal periods with, for example, 1991–2020 seeing many mild winters with air flowing in from the Atlantic. The results also show that this can only explain part of the difference between the different normal periods. A main conclusion is that for the majority of weather types, it has on average been warmer during the most recent normal period 1991-2020 than during the previous period. Or, in other words, regardless of whether the weather was characterized by situations with mild winds from the Atlantic, or severe winter cold or intense summer heat waves both in connection with high-pressure situations, warming is noted.