Lägsta temperaturer i juli

För alla tre landsdelar är köldrekorden för juli från 1800-talet eller något av 1900-talets första decennier. De är så pass låga att det är tveksamt om de är möjliga att slå under nuvarande klimatförhållanden.

De lägsta julitemperaturerna i Götaland

I Götaland får nog natten mot den 7 juli 1917 anses som den allra kallaste i juli. Då hade minst tolv stationer minimitemperatur under noll grader, de flesta på Sydsvenska höglandet men lokalt även i norra Skåne och på Gotland. Rapporter om mycket låga julitemperaturer finns även från exempelvis åren 1902 och 1903, men noggrannheten hos dessa observationer får kanske anses som något sämre.

-3,5° Eckersholm (Småland) den 8 juli 1917
Från Kållerstad i Småland rapporterades -2,5° och ytterligare minst fyra stationer i Götaland rapporterade minusgrader denna natt.

-3,5° Eckersholm (Småland) den 7 juli 1917
Från Vimmerby i Småland rapporterades -3,0° och ytterligare minst tio stationer i Götaland rapporterade minusgrader denna natt.

-3,5° Önnarp (Västergötland) den 3 juli 1902
Från Axelfors i Västergötland rapporterades -3,0° samma natt och lätt frost förekom vid ytterligare ett par stationer i Götaland. En viss osäkerhet omgärdar dock exaktheten hos den här observationen. Stationen Önnarp rapporterade inget annat än minimitemperatur och medelminimitemperaturen förefaller märkbart lägre än hos andra stationer.

-3,0° Vimmerby (Småland) den 7 juli 1917
Värdet rapporterades i kolumnen för temperatur klockan 08, men en jämförelse med andra stationer visar att observatören tydligen regelmässigt journalförde minimitemperaturen i denna kolumn.

-3,0° Axelfors (Västergötland) den 16 juli 1903
Samma natt rapporterade Kållerstad i Småland -1,0°.

-3,0° Önnarp (Västergötland)  16 juli 1903

-3,0° Axelfors (Västergötland) den 3 juli 1902
 

Lägsta julitemperatur sedan 1961

-1,5° Hagshult (Småland) den 15 juli 1977
Ursprungligt rapporterat och publicerat värde var -1,2°, men det korrigerades senare till -1,5° med hänsyn till minimitermometerns missvisning.

De lägsta julitemperaturerna i Svealand

I Svealand är det svårt att utpeka någon enskild julinatt som den avgjort kallaste. De lägsta temperaturerna är fördelade på ett antal olika tillfällen och vanligtvis är det enstaka stationer som svarat för de allra lägsta värdena.

-4,0° Särna (Dalarna) den 16 juli 1921
Enligt anteckning i journalen hade potatisen skadats av den starka frosten denna natt. Men observationen avviker rätt mycket från övriga stationer, exempelvis hade Storsätern i Dalarna +1,5° och Ljusnedal i Härjedalen +1,0°. Natten innan, den 15 juli, hade dock Ljusnedal -2,0°. Enligt ett inspektionsprotokoll från 1922 visade Särnas minimitermometer mellan 0,1 och 0,6 grader för lågt.

-4,0° Storsätern (Dalarna) den 7 juli 1921
Särna i Dalarna rapporterade -2,5° samma natt. I månadsöversikten för juli 1921 angavs endast värdet från Särna (se ovan) som månadens lägsta temperatur, trots att värdet från Storsätern överensstämmer något bättre med övriga stationer. Vid en inspektion i Storsätern år 1922 byttes minimitermometern ut, men ingen motivering gavs.

-3,5° Grundforsen (Dalarna) den 5 juli 1964
Höljes i Värmland och Malung i Dalarna hade 1 minusgrad samma natt.

Svartvit lite suddig bild av stationen i Grundforsen, foto.
Klimatstationen i Grundforsen den 4 juli 1960. Foto SMHI Förstora Bild

-3,0° Grundforsen (Dalarna) den 3 juli 1992
Vid en inspektion i juni 1993 befanns minimitermometern visa 0,8° för lågt. Enligt journalen var dock avvikelsen mellan minimitermometerns spritpelare och stationstermometern klockan 19 den 31 juli bara 0,2°.

-3,0° Grundforsen (Dalarna) den 13 juli 1971

-3,0° Grundforsen (Dalarna) den 16 juli 1965

-3,0° Storsätern (Dalarna) den 28 juli 1929

Lägsta julitemperaturer vid minst två stationer samtidigt

Den 7 juli 1921 rapporterade Storsätern -4,0° och Särna -2,5° (se ovan).

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-5,0° Aspberget (Värmland)  juli  1887
Publicerat i månadsöversikten för juli 1887. Men några journaler från Aspberget har inte kunnat återfinnas i SMHIs arkiv varför värdet inte har kunnat kontrolleras. Bland de fåtaliga stationer som vid den tiden fanns i nordvästra Svealand och sydvästra Norrland finns inget exempel på så svår nattfrost. Exempelvis hade Funäsdalen i Härjedalen -2,0° som lägsta temperatur under månaden.

Exempel på sen junikyla

Från Storsätern i Dalarna rapporterades -8,0° den 26 juni 1923.

De lägsta julitemperaturerna i Norrland

Liksom i Svealand är det även svårt att för Norrlands del hitta någon enskild julinatt som kan anses vara den generellt kallaste. De lägsta temperaturerna är fördelade på ett antal olika tillfällen och vanligtvis är det enstaka stationer som svarat för de allra lägsta värdena.

(-5,5° Sveg (Härjedalen) den 27 juli 1880)
Sveg rapporterade under åren 1880 och 1881 en rad mycket låga minimitemperaturer. I oktoberjournalen 1880 finns noterat att minimitermometern visade ca 6 grader för lågt.

-5,0° Funäsdalen (Härjedalen) den 14 juli 1893
På grund av det glesa stationsnätet är det svårt att bedöma rimligheten. I journalen från Särna i Dalarna finns en notering om frostskador på potatisen denna natt.

-5,0° Funäsdalen (Härjedalen) den 22 juli 1888
På grund av det glesa stationsnätet är det svårt att bedöma rimligheten. Hede i Härjedalen rapporterade -1,0° denna natt. Följande natt den 23 juli hade Hede -3,0° och Sveg -0,5°.

(-5,0° Låktatjåkko (Lappland) den 30 juli 1963)
Detta värde från högfjällsstationen Låktatjåkko på 1220 meters höjd är mycket osäkert. Det är troligen ett teckenfel och ska vara +5,0°. Klockan 19 den 29 juli var temperaturen +5,1° och klockan 07 den 30 juli +7,0°. I och för sig förekom svåra nattfroster i slutet av juli 1963, men huvudsakligen den 28 juli.

(-5,0° Kulbäcksliden (Västerbotten) den 18 juli 1962)
I och för sig förekom svår frost denna natt, men detta värde blev inte godkänt eller publicerat. Från stationen Kulbäcksliden, som inte var utrustad för att officiellt mäta temperatur men ändå skickade in temperaturuppgifter, rapporterades flera suspekta värden under de här åren.

(-5,0° Ljusnedal (Härjedalen) den 27 juli 1920)
Mycket tveksamt. Det finns en anteckning i journalen att frostskadorna inskränkte sig till ytterdelen av potatisblasten, vilket verkar osannolikt om det verkligen varit fråga om så svår frost. Från exempelvis Särna och Storsätern i Dalarna rapporterades lite över 1 plusgrad som lägst vid detta tillfälle. Vid en inspektion i Ljusnedal 1923 befanns minimitermometern visa cirka 1° för lågt.

(-5,0° Hede (Härjedalen) den 6 juli 1886)
Mycket tveksamt värde. Funäsdalen i Härjedalen rapporterade samma natt +6,0° och Sveg +8,0°.

-4,2° Vuoggatjålme (Lappland) den 14 juli 1958
Troligen var det bara lokalt i Lapplands fjälltrakter som temperaturen antog så här låga värden. Samma natt rapporterade Jäckvik i Lappland -1,1° och Låktatjåkko -2,1°.

-4,1° Gisselås (Jämtland) den 27 juli 1949

-4,0° Ljusnedal (Härjedalen) den 16 juli 1965

-4,0° Låktatjåkko (Lappland) den 7 juli 1957
Högfjällsstation 1220 meter över havet.

-4,0° Merkenes (Lappland) den 29 juli 1949

-4,0° Vuoggatjålme (Lappland) den 18 juli 1949
I journalen angavs minimitemperaturen till +4,0°, men vid granskning av journalen ändrades detta till –4,0°. Detta får stöd av originalanteckningarna i observationsdagboken.

-4,0° Vallträsk (Lappland) den 21 juli 1928
Värdet är publicerat som månadens lägsta temperatur i månadsöversikten för juli 1928, men är kanske något osäkert. Vid en inspektion i Vallträsk 1925 hade minimitermometern befunnits visa cirka 0,7° för lågt.

-4,0° Funäsdalen (Härjedalen) den 15 juli 1893
Natten innan hade samma station noterat svenskt köldrekord för juli (se ovan).

-4,0° Hede (Härjedalen) den 11 juli 1886
Ursprungligen rapporterades -7,0°, men enligt senare insänd rättelse skulle temperaturen vara -4,0° (se nedan).

Lägsta julitemperaturer vid två stationer samtidigt

Den 16 juli 1965 rapporterade Ljusnedal i Härjedalen -4,0° och högfjällsstationen Låktatjåkko i Lappland -3,4°.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-7,0° Hede (Härjedalen) den 11 juli 1886
Publicerat i månadsöversikten för juli 1886, men enligt senare insänd rättelse skulle temperaturen vara -4,0°.

-5,0° Kvikkjokk (Lappland) den 31 juli 1900
Publicerat i månadsöversikten för juli 1900, men värdet är tveksamt och sannolikt ett teckenfel. En temperatur på -2.0° natten innan, den 30 juli, är mer sannolik. Den natten rapporterades för övrigt -3,5° från Luossajärvi i Lappland. Den 31 juli rapporterade dock Luossajärvi inte lägre än +6,0°.

-4,0° Ljusnedal (Härjedalen) den 30 juli 1976
Publicerat i månadsöversikten för juli 1976, men senare korrigerat till -3,6° med hänsyn till minimitermometerns missvisning.

Exempel på sen junikyla

Ljusnedal i Härjedalen rapporterade -6,0° den 30 juni 1923 och Merkenes i Lappland rapporterade -4,8° den 27 juni 1944.