Högsta temperaturer i juni

I allmänhet brukar temperaturen inte nå upp till absoluta toppvärden under juni månad, trots att sommarsolståndet infaller omkring den 21 juni.
Det ena av de två värden som räknas som svenskt värmerekord har dock observerats i juni månad, närmare bestämt den 29 juni 1947.

De högsta junitemperaturerna i Götaland

Den 29-30 juni 1947 står i en viss klass för sig när det gäller rekordhöga junitemperaturer i Götaland. Åtskilliga stationer hade då temperaturer mellan 34 och 38 grader. Tyvärr var fortfarande ett stort antal stationer utrustade med bristfälligt strålningsskydd, varför det är svårt att göra någon fullständig dokumentation av denna vädersituation.
De högsta junitemperaturerna på senare år rapporterades i juni 2021.

Observationsjournal från Målilla i juni 1947
Observationsjournal från Målilla i juni 1947. Notera att stationen saknade avläsningar av maximitemperatur. Rekordvärdet noterades i stället vid en extra avläsning klockan 14. Illustration SMHI Förstora Bild


38,0° Målilla (Småland) den 29 juni 1947
Avläst på stationstermometern vid en extra observation klockan 14. Maximitermometer saknades på stationen. Vid den ordinarie observationen klockan 13 rapporterades 35,9°. Från stationer försedda med huv finns åtskilliga observationer på 37°-39° den 29-30 juni 1947, men bland övriga stationer som med säkerhet var försedda med fristående bur är det högsta värdet 36,4° i Gävle den 30 juni.

(37,0° Linköping den 23 juni 1868)
Osäkert värde. Med hänsyn till det glesa stationsnätet och det faktum att de flesta andra stationer saknade maximitermometer är det svårt att bedöma rimligheten. Vid observationstillfället klockan 14 var temperaturen i Linköping 34,2°. Den högsta temperaturen vid övriga stationer var 33,9° i Uppsala.

36,0° Ängelholm (Skåne) den 30 juni 1947
Stationen var utrustad med fristående bur av sockerbolagstyp.

35,8° Ängelholm (Skåne) den 29 juni 1947
Se ovan.

35,6° Målilla (Småland) den 30 juni 1947
Avläst på stationstermometern vid observationstillfället klockan 13. Maximitermometer saknades på stationen.

35,5° Staffanstorp (Skåne) den 30 juni 1947
Stationen var utrustad med fristående bur av sockerbolagstyp. Temperaturen hämtades från en termograf och inte från kvicksilvertermometer, varför noggrannheten i avläsningarna kan vara något lägre.

35,4° Hasslarp (Skåne) den 30 juni 1947
Stationen var utrustad med fristående bur av sockerbolagstyp.

Högsta junitemperatur sedan 1961

34,6° Målilla (Småland) den 18 och 19 juni 2021

Automatstationen i Målilla
Automatstationen i Målilla. En av våra varmaste stationer sommartid. Foto SMHI Förstora Bild

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

39,1° Alnarp (Skåne) den 30 juni 1947
Enligt ett inspektionsprotokoll från 1952 var stationen utrustad med en termometerhuv med plåttak som sannolikt gav för höga temperaturer.

38,4° Ogestad (Småland) den 30 juni 1947
Avläst på stationstermometern vid observationen klockan 13. Maximitermometer fanns ej vid stationen.

38,2° Alnarp (Skåne) den 29 juni 1947
Se ovan angående rimligheten.

37,4° Klagstorp (Västergötland) den 29 juni 1947
Publicerat i månadsöversikten för juni 1947 som månadens högsta temperatur, men tyvärr med felaktigt datum 30 juni. Dessutom hade stationen inte tillräckligt bra strålningsskydd för att värdet numera ska kunna godkännas.

37,4° Bjärka-Säby (Östergötland) den 21 juni 1917
Avviker ett par grader från övriga stationer. Exempelvis rapporterade Linköping 34,5° som högsta temperatur.

37,0° Lannaskede (Småland) den 30 juni 1947
Stationen var utrustad med termometerhuv, vilket kunde leda till betydande överskattning av maximitemperaturen under soliga och varma dagar.

37,0° Norrköping (Östergötland) den 30 juni 1947
Stationen var utrustad med termometerhuv som framgår av bilden.

Termometerhuv på 1930-talet
Dessa så kallade termometerhuvar användes i några fall ännu under 1960-talet. Som framgår av bilden så skyddade inte huvarna speciellt bra mot reflekterad strålning underifrån. Därför kunde den uppmätta temperaturen i extremfall bli omkring fem grader för hög. Bilden visar en station i Norrköping år 1936. Foto SMHI Förstora Bild

De högsta junitemperaturerna i Svealand

Liksom i Götaland är det även för Svealands del den 29-30 juni 1947 som intar tätplatsen när det gäller höga junitemperaturer i Svealand. Ett flertal stationer hade då temperaturer omkring 35°. Tyvärr var fortfarande ett stort antal stationer utrustade med strålningsskydd av låg kvalitet, varför det är svårt att göra någon fullständig dokumentation av situationen.

35,3° Bromma (Uppland) den 30 juni 1947
Vilken typ av strålningsskydd som användes vid stationen är något osäkert, men troligen var det en fristående bur. Vid en inspektion 1951 var stationen försedd med fristående bur.

35,1° Ulvhäll (Södermanland) den 30 juni 1947
Stationen var försedd med en hemmagjord spjälbur (som enligt ett inspektionsprotokoll från 1953 var "halvrutten").

35,0° Västerås (Västmanland) den 30 juni 1947
Stationen var utrustad med en fönsterbur som möjligen blev belyst av kvällssol.

34,5° Uppsala (Uppland) den 30 juni 1947

34,5° Örskär (Uppland) den 30 juni 1947
Avläst vid observationstillfället klockan 13. Maximitermometer fanns ej på stationen.

34,5° Skinnskatteberg (Västmanland) den 30 juni 1947
Stationen drevs av Statens Skogsmästarskola.

34,5° Ultuna (Uppland) den 25 juni 1917
Vilken typ av strålningsskydd som användes vid stationen är osäkert, men troligen var det någon form av fristående bur. Värdet kan tyckas en aning högt i jämförelse med närliggande Uppsala som hade 31,3° samma dag.

Högsta junitemperatur sedan 1961

34,3° Köping (Västmanland) den 19 juni 1970

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

37,0° Norsborg (Södermanland) den 26 juni 1905
Mycket osäkert värde. Det avviker 2-3 grader från övriga stationer och dessutom var temperaturobservationerna från Norsborg mycket oregelbundna vid den här tiden.

37,0° Norsborg (Södermanland) den 25 juni 1905
Se ovan angående rimligheten.

36,5° Stjärnsund (Dalarna) den 21 juni 1939
Vid observationen klockan 14 avlästes 36,0°, vilket stämmer väl överens med maximitemperaturen. Från övriga stationer avviker dock värdet med drygt 2 grader och det korrigerades senare i journalen till 31,5°.

36,1° Brunsberg (Värmland) den 30 juni 1947

36,0° Söderby (Södermanland) den 30 juni 1947
Rapporterades den 1 juli, men då stationen endast gjorde en observation per dygn, nämligen klockan 07, så avser värdet troligen den 30 juni.

36,0° Grängesbergs fördelningsstation (Dalarna) den 30 juni 1947

36,0° Grängesbergs fördelningsstation (Dalarna) den 29 juni 1947

36,0° Tomta (Västmanland) den 14 juni 1917
Osäkert värde. Det avviker med cirka 3 grader från övriga stationer.

De högsta junitemperaturerna i Norrland

I Norrland kan nog den heta midsommaraftonen 1935 jämföras med 1947 års junivärme. Mycket höga temperaturer förekom även den 25 juni 1891. För norra Norrlands del uppmättes de högsta temperaturerna i juni 2020.

36,4° Gävle (Gästrikland) den 30 juni 1947
Vid observationen klockan 13 var temperaturen 34,9°. Enligt ett inspektionsprotokoll från 1948 visade maximitermometern 0,3° för högt.

35,0° Sveg (Härjedalen) den 23 juni 1935
Troligen var det bara kortvarigt som temperaturen nådde upp till detta värde. Vid observationen klockan 14 var temperaturen 30,2°.

34,4° Gävle/I 14 (Gästrikland) den 30 juni 1947
Avläst på stationstermometern vid observationen klockan 16. Maximitermometer fanns ej vid stationen.

34,0° Skellefteå flygplats (Västerbotten) 25 juni 2020

34,0° Bölestrand (Jämtland) den 30 juni 1947

34,0° Sveg (Härjedalen) den 29 juni 1947
Vid observationen klockan 13 var temperaturen 31,5° och klockan 19 den 29 juni 32,2°.

33,8° Överkalix-Svartbyn (Norrbotten) den 19 juni 1966
Samma dag rapporterades 34,5° från Ursviken i Västerbotten, men denna station var utrustad med en gammaldags termometerhuv.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

37,0° Stöde (Medelpad) den 23 juni 1935
Värdet publicerades i månadsöversikten för juni 1935, men stationen hade inte tillräckligt bra strålningsskydd för att kunna godkännas.

36,5° Härnösand (Ångermanland) den 25 juni 1891
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1891, men troligen är värdet för högt på grund av att termometrarna påverkats av reflekterad solstrålning. Enligt registerkortet flyttades termometern 1884 till ett fönster vättande åt västsydväst med termometrarna skyddade mot solen av en uppspänd väv. Dessutom var medelskillnaden mellan maximitemperatur och temperatur klockan 14 hela 4,2° under juni 1891. Samma dag avlästes 34,5° i Bjuråker i Hälsingland och 34,1° i Gysinge i Gästrikland, men inte heller dessa stationer hade tillräckligt bra strålningsskydd.

34,8° Bispgårdens skogsskola den 28 juni 1947
Stationen var vid tillfället utrustad med termometerhuv.

34,6° Hällnäs skogsskola (Västerbotten) den 23 juni 1935
Stationen var vid tillfället utrustad med termometerhuv eller annat enklare strålningsskydd.