Lägsta uppmätta lufttryck i Sverige i augusti

I augusti har lufttryck mellan 975 och 977 hPa observerats vid ett antal tillfällen.

I samband med ett djupt lågtryck med centrum över västra Skandinavien noterades rekordvärdet 975,7 hPa vid Måseskär i Bohuslän den 6 augusti 1941.

Praktiskt taget lika lågt lufttryck noterades när ett lågtryck passerade österut över mellersta Sverige den 28 augusti 1952.

I samband med ett lågtryck som långsamt rörde sig åt nordost över mellersta Skandinavien rapporterades ett lufttryck strax över 976 hPa från Särna den 3 augusti 1949.

Lufttryck på cirka 977 hPa har förekommit vid flera tillfällen, exempelvis i augusti 1915, 1918, 1973 och 1980.

De fem lägsta lufttrycken i Sverige i augusti

975,7 hPa på Måseskär den 6 augusti 1941
Enligt ett inspektionsprotokoll från september 1941 var barometern mycket gammal och visade cirka 1 hPa för högt. Medellufttrycket visar dock ingen nämnvärd avvikelse från omkringliggande stationer varför tryckvärdena troligen korrigerats redan i journalen. Avvikelsen hade konstaterats redan vid en inspektion år 1926.
Enligt inspektionsprotokollet hade den gamla barometern en lite annorlunda korrektionskoefficient för reduktion till 0° än den som gäller för de flesta andra kvicksilverbarometrar. Detta påverkar dock det reducerade trycket med endast 0,1 hPa.

975,8 hPa vid Sundsvalls flygplats den 28 augusti 1952
Värdet är avläst klockan 10 den 28 augusti. Värdet finns dokumenterat i dagboken, men ej i observationsjournalen där endast huvudterminer journalfördes.
Barometerhöjden är något bristfälligt dokumenterad. Med den barometerhöjd som anges i ett inspektionsprotokoll från år 1943 fås dock ett rimligt medelluftryck. Dessutom blir då det korrigerade trycket identiskt med det som anges i observationstelegrammet.

976,3 hPa i Viksbäcken den 28 augusti 1952
Avläst klockan 10 den 28 augusti. Värdet finns dokumenterat i dagboken, men ej i observationsjournalen där endast huvudterminer journalfördes.

976,3 hPa på Hållö den 6 augusti 1941
Enligt ett inspektionsprotokoll från september 1941 visade barometern 0,5 hPa för lågt. Medellufttrycket visar dock inga större avvikelser från omkringliggande stationer, varför tryckvärdena möjligen korrigerats redan i journalen.

976,4 hPa i Särna den 3 augusti 1949

Tveksamma värden

975,7 hPa på Blåhammaren den 3 augusti 1949
Korrektionen av lufttrycket till havsytans nivå är osäker på grund av stationens höga höjd över havet, 1085 meter