Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i april

Rekordet för högsta lufttryck i april är det äldsta svenska väderrekordet överhuvudtaget och har stått sig ända sedan 1860.

I mitten av april 1860 förekom lufttryck på 1045-1047 hPa i Svealand. Det allra högsta lufttrycket rapporterades från Uppsala, även om det råder en viss osäkerhet kring det exakta mätvärdet (se nedan).

Nästan lika höga lufttryck förekom den 9 april 1921 i Svealand och södra Norrland. Värt att notera är att det i april 1921 bildades ytterligare ett för årstiden mycket mäktigt högtryck med värden på 1044-1045 hPa i norra Norrland den 25-26 april.

Lufttryck på 1044-1045 hPa förekom även i april 1859, 1883, 1962 och 2003.

De tre högsta lufttrycken i Sverige i april

1047,1 hPa i Uppsala den 15 april 1860
Värdet avviker något från omkringliggande stationer. Det näst högsta var 1045,6 i Västerås. I Uppsala gjordes dock morgonobservationerna en timme tidigare än vid övriga stationer och lufttrycket visade en fallande tendens under dagen, vilket skulle kunna vara en förklaring till det högre lufttrycket i Uppsala. Medellufttrycket i Uppsala stämmer väl överens med medelluftrycket vid omkringliggande stationer.
Det saknas dokumentation av den exakta barometerhöjden, men enligt Hans Bergström, Uppsala universitet, är 19 m.ö.h. ett rimligt antagande.

1046,2 hPa i Gävle den 9 april 1921
Medellufttrycket i Gävle verkar vid den här tiden ha legat 0,2-0,4 hPa högre än vid omkringliggande stationer.

1046,1 hPa i Uppsala den 9 april 1921
Vid reduktion av lufttrycket har en experimentellt bestämd tyngdacceleration använts. Denna anges i ”Bulletin mensuel de l’observatoire météorologique de l’université d’Upsal”.

Tvivelaktiga värden

1054,2 hPa vid Grönskär den 15 april 1860
Stationens medelluftryck avvek vid den här tiden omkring 12 hPa från omkringliggande stationer.

1048,7 hPa vid Ölands norra udde den 16 april 1860
Stationens medelluftryck avvek vid den här tiden drygt 8 hPa från omkringliggande stationer.

1048,3 i Landsort den 15 april 1860
Stationens medelluftryck avvek vid den här tiden cirka 8 hPa från omkringliggande stationer.

1047,5 i Ystad den 16 april 1860
Stationens medelluftryck avvek vid den här tiden omkring 10 hPa från omkringliggande stationer.

1046,5 hPa i Experimentalfältet den 9 april 1921
Mycket tveksamt. Medelluftrycket avvek vid den här tiden cirka 2 hPa från närliggande Stockholms observatorium. Vid granskningen gjordes ingen bearbetning av stationens lufttrycksiakttagelser. Det finns heller ingen uppgift om exakt barometerhöjd.

1046,2 hPa vid Holmögadd den 25-26 april 1859
Stationens medelluftryck avvek vid den här tiden omkring 8 hPa från medellufttrycket vid den närmaste stationen Umeå.