Avslutade projekt

SMHI oceanografiska forskningsenhet har varit involverad i följande nationella och internationella projekt sedan cirka 2015.

 

ARCPATH – Klimatprognoser för Arktis: Vägar till resilienta, hållbara samhällen

Hur kan klimatprojektioner i Arktis förbättras i regional och lokal skala? Det är en av de huvudfrågor som projektet ARCPATH, finansierat av Nordic Centre of Excellence, försöker besvara.

BIO-C3 – Undersöka orsaker, konsekvenser och innebörd för förvaltningen

BIO-C3 har undersökt orsakerna till förändringar i den biologiska mångfalden, med tonvikt på effekterna på ekosystemets funktion och följderna för miljöförvaltningen.

BONUS BalticAPP: Välbefinnande från Östersjön – applikationer som förenar naturvetenskap och ekonomi

BONUS BalticAPP: Välbefinnande från Östersjön – applikationer som förenar naturvetenskap och ekonomi är ett projekt finansierat av Bonus-programmet som syftar till att beräkna den framtida …

BalticWay

Det går mycket fraktbåtar genom östersjön och tyvärr händer det ibland att miljöfarliga ämnen, exempelvis olja, kommer ut i vattnet. Når oljan land orsakar den stor förödelse och kostsamma …

COCOA – Nutrient COcktails in the COAstal zone of the Baltic Sea

Målet för COCOA är att identifiera de huvudsakliga vägarna för näringsämnen och organiskt material i olika kustnära ekosystem runt Östersjön.

ClimPoll - Förvaltning av sammanlagda miljöeffekter från klimat och föroreningar i svenska hav

Projektet ClimPoll ska öka kunskapen om hur den sammanlagda miljöpåverkan från föroreningar, havsförsurning och global uppvärmning påverkar födovävar och näringskedjan i havet. Projektet är …

ClimeMarine – effekter av klimatförändring i marin planering

ClimeMarine är ett projekt som ska främja en ekosystembaserad förvaltning av de svenska haven med hänsyn till klimatförändringar genom att ha en tät dialog med intressenter för att ta med …

CoClime – effekter på marina ekosystem orsakade av klimatförändringar

CoClime är ett av EU-finansierat projekt som syftar till att ge underlag till vad ett förändrat klimat kommer att ha för effekter på marina ekosystem och vad det i sin tur kan innebära för …

DAMOCLES

DAMOCLES (Developing Arctic Modeling and Observing Capabilities for Long-term Environmental Studies) är ett EU-finansierat projekt som fokuserar på Arktisk havsis. Syftet är att förstå vilka …

DEFROST

Effekterna av en föränderlig kryosfär. Skildring av ekosystembaserade klimatåterkopplingar från permafrost, snö och is.

Forskning för förbättrad iskartläggning

Under issäsongen producerar SMHI:s istjänst dagligen kartor över isförhållandena i Bottenviken och Östersjön. Kartorna baseras till stor del på radar-satellit bilder. Tillsammans med Chalmers …

Havets försurning

SMHI och Göteborgs universitet drev 2010-2012 ett gemensamt forskningsprojekt om havets försurning. Projektet har namnet ”Havets försurning – tillståndet i Östersjön och Skagerrak-Kattegat” och …

HazardSupport – Riskbaserat beslutsstöd för framtidens naturolyckor

HazardSupport är ett femårigt projekt (2015-2020) med de övergripande målen att identifiera problem som kan uppstå vid klimatanpassningsarbete, studera om dialogen kan överbygga svårigheter att …

ICOS - Integrated Carbon Observation System

ICOS är en europeisk forskningsinfrastruktur som tillhandahåller högkvalitativa europeiska klimatdata av koncentrationer av växthusgaser i atmosfären samt flöden av kol mellan atmosfär, landyta och …

JERICO-NEXT – bättre observationer av tillståndet i Europas kustvatten

Det övergripande syftet med projektet är att förbättra observationer av tillståndet i Europas kustvatten genom att knyta samman befintliga observationssystem och att utveckla nya metoder. EUs …

MyOcean

MyOcean är ett EU-projekt (2009-2011) och utgör slutmålet i uppbyggnaden av ett gemensamt europeiskt system för operationell oceanografi och kan ses som en fortsättning av ECOOP. MyOcean syftar i …

NFIX – Uppskatta kväveFIXering i tidigare och framtida klimat i Östersjön

NFIX-projektet kommer att uppskatta kvävefixering i tidigare och framtida klimat i Östersjön.

NorMER

Nordic Centre for Research on Marine Ecosystems and Resources under Climate Change

Polar Ice

Polar Ice-projektet ska utveckla nästa generations havsisinformationstjänst genom att integrera och bygga vidare på en stor samling av europeiskt och nationellt finansierade aktiviteter som redan …

Regional spridning av föroreningar från fiberbankar i Bottenhavet

Före 1969 släpptes avfall och kemikalier från skogsindustrin (massa- och pappersbruk) ut direkt i naturen, oftast i närmaste vattendrag. Idag är dessa föroreningar ett miljöproblem. Forskare ska nu …

Seatrack Web

HELCOMs Seatrack Web-system är ett system för spårning av oljeutsläpp och andra farliga ämnen och används av myndigheterna runt Östersjön.

Smart Sea – Bottenviken som resurs för hållbar tillväxt

Syftet med Smart Sea-projektet är att stödja tillväxten för kommersiell marin verksamhet i Bottenviksregionen. Nyckeltanken är att hållbar tillväxt bara kan åstadkommas genom en klok planering av …

Östersjön – Från syrebrist till naturlig syresättning och åter till syrebrist igen

En in situ observations- och modellstudie av cykeln från syrebrist till naturlig syresättning och åter till syrebrist igen, och dess påverkan på bottnarnas omsättning av fosfor, kväve, kisel och kol …

BEAM

BEAM är ett forskningsprogram om ekosystemsbaserad förvaltning av Östersjön. Det koordinerar befintliga projekt och införlivar olika discipliner i ett forskningsprogram med målsättningen att stärka forskningen kring Östersjön och på så sätt tillhandahålla en bättre grund för politiska beslut, direktiv och miljömål. Forskningsområdena omfattar Östersjöns ekosystem, föroreningar, förvaltning av naturresurser och ekologiska modeller för miljöförvaltning.

EU Horizon 2020 CRESCENDO

I EU Horizon 2020 CRESCENDO ska den marina biogeokemin i jordsystemsmodellen EC-Earth förbättras. Period: 2015-2019. SMHI-kontakt: Matthias Gröger.

CRESCENDO

Kustöversvämningar

Länsförsäkringars projekt om framtida risk för kustöversvämningar studerar klimatförändringarnas effekter på risken för stormflodsöversvämningar på Sveriges västkust. 2013-2016. SMHI-kontakt: Helén Andersson.

Vetenskapsrådet – Fyrskepp

Vetenskapsrådet – Fyrskepp syftar till att rekonstruera och beräkna Östersjöns klimatvariabilitet under perioden 1850–2100 genom att använda sig av långa register med nyligen digitaliserade fyrskeppsdata och en högupplös regional klimatmodell för s.k. attributionsstudier. Period: 2013–