Östersjön – Från syrebrist till naturlig syresättning och åter till syrebrist igen

En in situ observations- och modellstudie av cykeln från syrebrist till naturlig syresättning och åter till syrebrist igen, och dess påverkan på bottnarnas omsättning av fosfor, kväve, kisel och kol i Östersjön.

Syftet med projektet är att klargöra hur naturlig syresättning av tidigare syrefattiga bottnar i egentliga Östersjön påverkar bottnarnas förmåga att omsätta/kvarhålla biogenetiska ämnen. Därefter ska forskarna även undersöka effekterna när syret förbrukas och bottnarna återigen blir syrefattiga.

Specifikt kommer följande att studeras:

  1. Relationen mellan syrgaskoncentrationen i nyligen syresatt bottenvatten och transporten av biotillgängligt fosfor (P), kväve (N), kisel (Si) och kol (C) mellan botten och vattnet i den tidigare långtidssyrefria egentliga Östersjön.
  2. Utvärdera följderna av naturlig syresätttning av tidigare syrefria bottnar på mängden P, N och Si i Östersjöns vattenkolumn genom att skala upp flödesberäkningar mellan bottnarna och vattnet samt genom att storskalig modellering.
  3. Klargöra påverkan av den efterföljande minskningen av syrgaskoncentrationerna på de flödena mellan botten och vattenkolumnen.
  4. Utvärdera hur kapaciteten av egentliga Östersjöns bottnar att omsätta/kvarhålla biogenetiska ämnen förändras vid en syresättning-syrebrist cykel.
  5. Karakterisera eventuellt biogeokemiskt regimskifte orsakat av naturlig syresättning-syrebrist cykel, t.ex. genom svängningen från syrebrist, via syresatt och minskad syre tillbaka till syrebrist på en tioårs tidsskala.
  6. Utvärdera från modellresultat påverkan från 2014/2015 års stora inflöde (MBI: Major Baltic Inflow) av syresatt saltvatten från Kattegatt på närsaltstransporten och övergödningen i Östersjön.

SMHIs roll i projektet

SMHI  deltar på expeditioner för att samla in data i Östersjön samt bidrar med analys av data. SMHI ansvarar också för modelleringsarbetet i projektet.

Samarbetspartners och projektdeltagare

Per Hall, Göteborgs Universitet är projektledare.

Elin Almroth-Rosell, Markus Meier och Kari Eilola, SMHI

Stefan Sommer, GEOMAR

Finansiering

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.