ICOS - Integrated Carbon Observation System

ICOS är en europeisk forskningsinfrastruktur som tillhandahåller högkvalitativa europeiska klimatdata av koncentrationer av växthusgaser i atmosfären samt flöden av kol mellan atmosfär, landyta och hav. SMHI är sedan 2020 en forskningspartner inom ICOS Sverige, finansierat av Vetenskapsrådet.

Syftet med ICOS är att bygga, utrusta och driva ett nätverk av standardiserade, långsiktiga övervakningsstationer med hög precision för koncentrationer av växthusgaser och dess flöden. Fokus är att bättre förstå ekosystemen och klimatet genom observationer och forskning som kan göras utifrån dessa resultat, t.ex. klimatforskning.

Sverige är ett av de 14 europeiska länderna som bidrar till samarbetet. Det svenska nätverket består av sex forskningspartners som driver elva mätstationer varav två havsstationer, tre atmosfärs stationer och sex ekosystemstationer. SMHI ansvarar för, och driver, en av ICOS mätstationer till havs som finns ombord på rorofartyget M/S Tavastland som trafikerar Östersjön från Kemi och Uleåborg (Finland) i norr till Lübeck i söder.

ferry route
Rutten för M/S Tavastland där färgerna är mätningar av pCO2 i ytvattnet under december 2017

Mätsystemet består av en ferrybox som pumpar in ytvatten från 3–4 m djup som sen flödar genom en serie sensorer som mäter olika parametrar med hög frekvens medan fartyget rör sig fram över havet. Systemet är i full drift sedan 2017 och mäter partialtrycket av koldioxid (pCO2) både i ytvattnet och i luften. Målet är att göra pCO2-data tillgängliga via SOCAT-databasen och även Copernicus. Mätningarna av pCO2, tillsammans med andra parametrar som mäts, ger t.ex. möjlighet att kvantifiera nettoutbytet av koldioxid mellan hav och atmosfär och vidare kunna undersöka hur den ökande pCO2-halten i atmosfären kan påverka havsförsurningen i Östersjön.
 

SMHIs roll

I detta projekt samarbetar personer från tre avdelningarna inom SMHI: Samhällsberedskap, Samhällsplanering samt Forskning och utveckling, för att uppnå bästa möjliga mätningar och för att sprida kunskapen om projektets resultat.
 

Projektpartner inom ICOS Sverige

  • Lunds universitet (värd)
  • Göteborgs universitet
  • Uppsala universitet
  • Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Svenska Polarforskningssekretariatet
     

Finansiärer och projektperiod

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet
 

Länk till projektets hemsidor/webbsidor

ICOS

ICOS-National Network Sweden

ICOS-Ocean Thematic Centre
 

Projektperiod

2021–2024.
 

Kontakt på SMHI

Madeleine Nilsson and Iréne Wåhlström

ICOS logo