Regional spridning av föroreningar från fiberbankar i Bottenhavet

Före 1969 släpptes avfall och kemikalier från skogsindustrin (massa- och pappersbruk) ut direkt i naturen, oftast i närmaste vattendrag. Idag är dessa föroreningar ett miljöproblem. Forskare ska nu undersöka hur långt föroreningarna kan transporteras med vattenströmmar och vart de kommer att hamna. Studien kommer att genomföras genom att följa partiklar som införs i den svenska kustzonsmodellen i Ångermanälvens utlopp, samt i Nemo-Nordic-modellen för det öppna havet.

Fotografering av havsbotten med kamerabur utanför massafabrik
SGU har tagit bilder på havsbotten utanför massafabriker. Här sker fotografering med en äldre modell av en enkel kamerabur försedd med undervattenskamera. Nyare kameraburar är också försedda med instrument för CTD (mäter konduktivitet, temperatur och djup), strömmätare och syrgassensor. Foto SGU

Skogsindustrin var en dominerande industri och en viktig arbetsgivare från slutet av 1800-talet och framåt i Västernorrlands län. Före 1969 var inte utsläppen av restprodukter och kemikalier reglerade utan tilläts att släppas ut direkt i naturen, oftast i närmaste vattendrag utanför fabriken. Utsläppen bestod av cellulosa och kemikalier, såsom kvicksilver och klorerade ämnen som härrör från de olika stegen inom tillverkningsprocessen av massa. Rester från de gamla massa- och pappersbruken kan fortfarande hittas i stora ansamlingar (fiberbankar) på botten i vattendrag, sjöar och i havet i anslutning till de gamla fabrikerna i Västernorrland.

Inom arbetet att nå en giftfri miljö är det viktigt att identifiera områden med hög risk för förhöjda koncentrationer av giftiga ämnen som är skadliga för flora och fauna. Syftet med detta projekt är att med numeriska havs- och kustmodeller beräkna spridningen av utsläppta föroreningar från de tungt förorenade fiberbankerna i Ångermanälvens mynning.

Vi kommer att använda den svenska kustzonmodellen (SCM) för att utveckla metoder för att spåra utsläppta föroreningar och undersöka spridningen av föroreningar från utvalda områden i nuvarande klimat, t.ex. utanför industrin i Sandviken och Kramfors som ligger i den inre delen av Ångermanälvens mynning. Dessutom kommer vi på samma sätt att använda modellen NEMO-Nordic-SCOBI för att undersöka spridningen av föroreningarna i öppna havet i Bottenhavet, som en fortsättning från kustzonen.

Roll och samarbetspartner

SMHI leder och genomför projektet i samverkan med forskare från SGU. 

Finansiering och projektperiod

Projektet finansieras av SGU och löper från 2018-01-01 till 2020-12-31. 

Kontakt på SMHI

Elin Almroth Rosell.