Modeller för oceanografisk forskning

Numeriska modeller är de huvudsakliga verktygen inom oceanografisk forskning. På SMHI utvecklas och används en flera avancerade modeller som beskriver de fysikaliska och biogeokemiska processerna i havet. Ibland kan modellerna kopplas ihop till ett multimodellsystem.

De olika modellsystemen används för att göra prognoser och ger SMHI möjlighet att utfärda varningar samt studera miljöförändringar i det marina ekosystemet och effekterna av klimatförändringar.

De huvudsakliga modellsystemen idag är EC-Earth, NEMO, PADM, RCO, SCOBI och SCM.

EC-Earth

EC-Earth är en global jordsystemsmodell utvecklad inom EU. Den används för att beräkna framtida klimatförändringar. SMHIs oceanografiska forskare bidrar med utveckling av den marina kolcykeln.

EC-Earth deltar i projektet Coupled Model Intercomparison project 6 (CMIP6) och kommer att användas för att beräkna framtida klimatförändringar och deras påverkan på marin biogeokemi.

NEMO

NEMO (Nucleus for European Modelling of the Ocean) är en havscirkulationsmodell med hög upplösning. Den utvecklas i ett europeiskt samarbete. På SMHI används den för att modellera Östersjön och Nordsjön, och för globala klimatsimuleringar på Rossby Centre.

PADM

PADM (PArticle Dispersion Model) är en modell för att spåra partiklar i havet. Partiklarna kan vara passiva föremål, eventuellt med ett visst vindmotstånd, eller kan ha egenskaper och representera substanser, t.ex. olja. PADM är ryggraden i HELCOMs system för spårning av oljeutsläpp, Seatrack Web, som drivs av SMHI. PADM och Seatrack Web utvecklas inom ramen för ett samarbete mellan SMHI, FCOO, BSH och finska meteorologiska institutet FMI.

RCO

(Rossby Centre Ocean model) är också en havscirkulationsmodell med hög upplösning. Den används  främst för att studera klimateffekter. Den har utvecklats i samarbete med mellan den oceanografiska forskningen och Rossby Centre vid SMHI.

SCOBI

SCOBI (Swedish Coastal and Ocean BIogeochemical model) är en biogeokemisk modell som används för att studera hur det marina systemet påverkas av problem som hänger samman med miljö och klimatförändringar.

SCM - Kustzonsmodellen

SCM (Swedish Coastal zone Model) är en endimensionell kustmodell med flera bassänger, baserad på PROBE (PROgram for Boundary layers in the Environment). Den används av länsstyrelser och allmänheten, genom webbplatsen SMHI Vattenwebb.