ClimPoll - Förvaltning av sammanlagda miljöeffekter från klimat och föroreningar i svenska hav

Projektet ClimPoll ska öka kunskapen om hur den sammanlagda miljöpåverkan från föroreningar, havsförsurning och global uppvärmning påverkar födovävar och näringskedjan i havet. Projektet är finansierat av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten.

Trycket på den marina miljön ökar ständigt. Föroreningar, exploatering, klimatförändringar och andra av människan skapade (antropogena) stressfaktorer påverkar och förändrar våra hav och kuster, vilket leder till påverkan på den biologiska mångfalden, livsmiljöer och den ekologiska motståndskraften. Ett ökat tryck från den sammanlagda mänskliga miljöpåverkan ökar också vikten av att utveckla strategier för hållbart användande av havets resurser. Att förstå och hantera den sammanlagda miljöpåverkan är därför av kritisk betydelse för att stödja en optimal ekosystembaserad havsplanering.

Projektet ClimPolls syfte är att sammanställa nuvarande kunskapsläge om hur klimatförändringar såsom global uppvärmning och försurning av havet kommer att påverka olika arter med fokus på växtplankton, djurplankton, sill och torsk. Men projektet ska också undersöka hur klimatförändringar kommer att ändra hur föroreningar med t.ex. olja och giftiga metaller påverkar havets växt och djurliv. Som ett exempel kommer man att fokusera på effekterna på födokedjan växtplankton – djurplankton – sill – torsk.

Schematisk illustration över projektet ClimPoll där påverkan från klimat och föroreningar påverkar födovävar och näringskedjan i havet
Projektet ClimPolls fyra arbetsområden (WP1-4). Blå pilar anger klimatpåverkan, röda pilar påverkan från föroreningar, lila pilar påverkan från föroreningar som i sin tur är påverkade av klimatförändringar. Förstora Bild

I ClimPoll projektet samarbetar experter i marin ekologi, marin ekotoxikologi, marin kemi och marin biologi med fokus på klimatförändring, kumulativa effekter och kustzonplanering. Resultaten från ClimPoll kommer att bilda grunden för en uppdatering av Symphony, vilket är en bedömningsmetod för marin förvaltning som är utvecklat och används av Havs- och Vattenmyndigheten.

SMHIs roll

SMHI är en aktiv part i hela projektet samt leder arbetet i hur den globala uppvärmningen och försurningen av våra hav påverkar fyra trofiska nivåer i havet; torsk, sill, djurplankton och växtplankton (WP1).

Projektpartner

ClimPoll projektet är ett samarbete mellan SMHI, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Södertörns högskola, som också leder projektet.

Finansiärer och projektperiod

Projektet finansieras av Naturvårdsverket och pågår under perioden 2020-2024.

Kontakt på SMHI

Iréne Wåhlström