JERICO-NEXT – bättre observationer av tillståndet i Europas kustvatten

Det övergripande syftet med projektet är att förbättra observationer av tillståndet i Europas kustvatten genom att knyta samman befintliga observationssystem och att utveckla nya metoder. EUs havsmiljödirektiv är en av anledningarna till att projektet satts igång.

Ett problem för den marina miljöövervakningen är fånga den naturliga variationen med snabba förlopp och stor rumslig variation, till exempel så kan algblomningar ske mellan provtagningstillfällen.

Ny teknik för övervakning

I projektet kommer ny videoteknik att användas för att undersöka utbredningen av algblomningar under expeditioner med R/V Aranda. För att utöka provtagningsfrekvensen används dessutom oceanografiska mätbojar i Östersjön och Västerhavet, profilerande flöten samt ett så kallat Ferrybox-system på lastfartyget TransPaper. Bio-optiska sensor ger nya möjligheter att studera algblomningar. Mätning av koldioxid och andra parametrar relaterade till havets försurning är en annan viktig del av projektet.

Under projektet kommer teknik för automatisk växtplanktonanalys användas. Flera olika ”Imaging Flow Cytometers” (avbildande flödescytometrar) används för räkning och identifiering av växtplankton med fokus på skadliga alger. De kan beskrivas som en sorts automatiska undervattensmikroskop.

Även molekylärbiologiska metoder, bland annat så kallad bar-coding, används.

Intensivstudie vid musselodling

En intensivstudie vid en musselodling på Bohuskusten är planerad till hösten 2016. Här kommer kopplingen mellan skiktning av vattenmassan, strömmar, förekomst av skadliga alger och förekomst av alggifter i musslor att undersökas.

En annan del av projektet behandlar fysiska processer i havet. SMHI arbetar även med modellutveckling samt med observation av ytströmmar i Skagerrak med radar.

Fakta om projektet

JERICO-NEXT är ett projekt finansierat av EUs forskningsprogram Horisont 2020. Projektet startade 1 september 2015 och pågår i fyra år.

I projektet ingår 33 olika institut. SMHI kommer att ha ett nära samarbete med bland annat Finlands miljöcentral (SYKE), Havforskningsinstituttet i Norge och Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) samt med Woods Hole Oceanographic Institution i USA.

Projektet leds av IFREMER i Frankrike.