MyOcean

MyOcean är ett EU-projekt (2009-2011) och utgör slutmålet i uppbyggnaden av ett gemensamt europeiskt system för operationell oceanografi och kan ses som en fortsättning av ECOOP. MyOcean syftar i första hand till att vara en tjänst för slutanvändare som man kan dela in i fyra grupper

  • Säkerhet (arbete i marin miljö, bekämpning av oljeutsläpp, fartygsvägledning, militärt försvar, sjöräddning etc.)
  • Marin miljö (vattenkvalitet, föroreningar, erosion, havsbaserad vindkraft, kustnära konstruktionsarbete etc.)
  • Marina resurser (fiskförvaltning, samarbete med internationella organisationer, etc.)
  • Klimat och säsongprognoser (klimatövervakning, säsongprognoser, etc)

SMHI deltar i första hand i arbeten med prognossystem för Östersjön och Nordsjön samt datainsamling av in situ data.

Mer information hittar ni på www.myocean.eu.org/