Smart Sea – Bottenviken som resurs för hållbar tillväxt

Syftet med Smart Sea-projektet är att stödja tillväxten för kommersiell marin verksamhet i Bottenviksregionen. Nyckeltanken är att hållbar tillväxt bara kan åstadkommas genom en klok planering av användningen av havsområden. Samtidigt kan synergierna mellan aktiviteterna utökas.

Bottenviken är en viktig resurs när det gäller t.ex. fiskodling och vindkraft och det är även möjligt att använda vikens geologiska naturresurser. Bottenviken är även ett område där klimatförändringarna får en betydande påverkan på rådande förhållanden, alltifrån isvintrarnas stränghet till fiskebeståndets rikedom.

Påverkan orsakad av mänskliga aktiviteter och klimatförändringar 

De kommersiella marina aktiviteternas snabba tillväxt och miljöförändringarnas konsekvenser kan leda till konflikter mellan olika aktiviteter och skada det marina ekosystemet i Bottenviken. Projektet syftar till att identifiera dessa risker och hitta lösningar för en hållbar användning av havet.

SmartSea-projektet omfattar en bedömning av hur Bottenviken kommer att förändras under de närmaste årtiondena. Utöver att bedöma klimatförändringarnas effekter, syftar projektet till att ta reda på hur naturresurserna på havsbottnen kan användas på ett hållbart sätt, kartlägga de risker som kommersiella aktiviteter innebär för havsnaturen och ta fram nya fiskodlingsmetoder.

Hållbar tillväxt genom en klok användning av havsområdet

Nyckeltanken är att hållbar tillväxt bara kan åstadkommas genom en klok planering av användningen av havsområden. Samtidigt kan synergierna mellan aktiviteterna utökas.

En viktig del av projektet är att identifiera praktiska och administrativa hinder för ”blå tillväxt”, dvs. kommersiell verksamhet kopplad till havet. SmartSea kommer även att undersöka möjliga sätt att dämpa den människoskapade påfrestningen på havsmiljöer genom att koncentrera funktioner som fiskodling och vindkraftproduktion i vissa områden.

Projektet kommer att ge upphov till ett verktyg för maritim fysisk planering som kan användas för att väga riskerna med olika aktiviteter, t.ex. kustnära bebyggelse, naturreservat och havsbaserad verksamhet.

SMHIs roll

SMHI ansvarar för produktion och distribution av havs- och atmosfärsmodelldata i projektet. En version av en havsis- och ekosystemsmodell med en upplösning på 1 nm kommer att användas (NemoNordic-SCOBI). Vågklimatförändringar kommer att beräknas med WAve Model (WAM) vid FMI. SMHI kommer att genomföra hindcasting och kontrollsimuleringar för perioden 1961–2005 och en samling klimatscenarier som löper mellan 2006 och 2060. Data över atmosfärsdrivning är tillgängliga återanalysprodukter, liksom nedskalade klimatprognoser från globala klimatmodeller. Arbetet kommer att utföras inom arbetspaket 2, uppgift 2.1, där SMHI är ansvarigt.

Samarbete

Projektet kommer att pågå i sex år och dess finansiering uppgår sammanlagt till nära åtta miljoner euro. Projektet omfattar nära 40 forskare från åtta olika institutioner: finska Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral, finska Naturresursinstitutet, finska Geologiska forskningscentralen, finska Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, universiteten i Helsingfors och Åbo och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Finansiering

Detta projekt har fått finansiering från Finlands Akademi.