BIO-C3 – Undersöka orsaker, konsekvenser och innebörd för förvaltningen

BIO-C3 har undersökt orsakerna till förändringar i den biologiska mångfalden, med tonvikt på effekterna på ekosystemets funktion och följderna för miljöförvaltningen.

Östersjön och dess ekosystem är i ständig förändring, då icke-inhemska arter fortsätter att etablera sig i Östersjön, klimatförändringarna påverkar den fysikaliska och biogeokemiska miljön och fisket förändrar näringsvävarna och rovdjurstrycket. Så även om den är artfattig, är den mänskliga påverkan större än i de flesta andra havsregioner eftersom detta kusthav är omgett av tätbefolkade områden.

Algblomning i Östersjön
Cyanobakterieblomning i Östersjön

SMHIs roll

SMHI har bidragit med modell- och observationsdata för att kunna upptäcka förändringar i den fysikaliska och biogeokemiska miljön i den tidigare, nuvarande och framtida Östersjön. Det här kommer att omfatta antropogena drivande faktorer, som klimatförändringar och övergödning.

Förändringar i salthalt, temperatur, syre- och näringsämnesmönster och -kretslopp samt hur djupvatteninflöden påverkar näringsämnestransporter i Östersjön är av särskilt intresse.

Projektpartner

 • Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (koordinerande partner)
 • Institute for Hydrobiology and Fisheries Science, Hamburgs universitet
 • Thünen Institute for Baltic Sea Fisheries, Rostock
 • National Institute of Aquatic Resources, Danmarks Tekniske Universitet
 • DHI, Hørsholm
 • Estonian Marine Institute, Tartu universitet
 • Finlands miljöcentral, Helsingfors
 • Åbo Akademi, Åbo
 • Marine Science and Technology Center, universitetet i Klaipeda
 • National Marine Fisheries Research Institute, Gdynia
 • Stockholms universitet
 • Göteborgs universitet
 • SMHI

Finansiering

Projekt inom BONUS, det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet för Östersjön, finansieras gemensamt av Europeiska unionens sjunde program för forskning, teknisk utveckling och demonstration och av nationella finansieringsinstitutioner. SMHIs nationella finansiering kommer från FORMAS.

Projektet pågick under perioden 2014–2017.