Forskning för förbättrad iskartläggning

Under issäsongen producerar SMHI:s istjänst dagligen kartor över isförhållandena i Bottenviken och Östersjön. Kartorna baseras till stor del på radar-satellit bilder. Tillsammans med Chalmers tekniska högskola bedriver SMHI ett forskningsprojekt där syftet är att undersöka hur nya radar-satellit sensorer kan användas för att förbättra iskartläggningen.

Data från satelliter med SAR (Synthetic Aperture Radar) sensor system som t ex kanadensiska RADARSAT (och nyligen RADARSAT-2) eller ESAs ENVISAT används dagligen vid SMHIs istjänst som ett underlag för iskartläggning under issäsongen. Iskartan används bland annat av isbrytare och fartyg som trafikerar Östersjöns, Bottenhavets och Bottenvikens norra farleder vintertid.

De senaste åren har en rad nya system som japanska ALOS, tyska TerraSAR-X och kanadensiska RADARSAT-2 skjutits upp. De nya systemen ger utökade möjligheter till att använda andra frekvensband (X- och L-band) än de traditionellt använda C-band och nya möjligheter att använda flera olika polarisationer.

Syfte med projektet är att dels förbättra tolkningen av parametrar som iskoncentration, isvallar och istyper och dels undersöka hur de nya frekvensbanden och polarisationskombinationerna kan bidra till en förbättrad iskartläggning.

För att kunna studera vilka olika istyper, isvallar och iskoncentrationer som förekommer samtidigt som satellibilderna så har ett helikopterbaserat optiskt och termisk mätsystem utvecklats. Med systemet har samtidiga observationer kunnat utföras över en stor areal med varierade istyper. Flygningarna har i huvudsak koncentrerats till ett området i västra Bottenviken mellan Umeå och Skellefteå där isförhållandena kan ändras mycket snabbt.

Flygmätningarna kompletteras även med ett antal mätningar nere på isen samt i lite större skala i samband med en internationell havsis-expedition i Bottenviken i Mars 2009 med Finska forskningsfartyget Aranda.

Projektet som löper över 3 år (2007-2009) och finansieras av Rymdstyrelsen samlar forskare från SMHI, Chalmers tekniska högskola och Alfred Wegner Institute i Tyskland.

Isbrytare Bottenviken