COCOA – Nutrient COcktails in the COAstal zone of the Baltic Sea

Målet för COCOA är att identifiera de huvudsakliga vägarna för näringsämnen och organiskt material i olika kustnära ekosystem runt Östersjön.

En samling biogeokemiska modeller kommer att användas i kombination med fältstudier på olika kustnära studieplatser runt Östersjön för att identifiera huvudsakliga vägar för näringsämnen och organiskt material i olika kustnära ekosystem, t.ex. floddominerade flodmynningar, laguner, skärgårdar och vikar med begränsat vattenutbyte.

Näringsämnen och organiskt material omvandlas och hålls kvar längs land-havkontinuumet, och COCOA kommer att kvantifiera hur fysikaliska och kemiska förhållanden samt kustzonens biologiska komponenter påverkar de biogeokemiska processerna. Förbättrade uppskattningar av förmågan till retention av näringsämnen kommer att uppnås med modeller som integrerar processerna över ekosystemet. Dessa resultat kommer att skalas upp till hela Östersjöns kustzon genom att ta fram en katalog över kustnära ekosystem med hydromorfologisk, fysikalisk, kemisk och biologisk information och extrapolera resultaten från de dynamiska modellerna till hela kustzonen.

Projektet kommer att undersöka om omvandlings- och retentionsprocesser kan ha förändrats med tiden och hur kustnära ekosystemstjänster påverkas av dessa förändringar. Som ett resultat av detta kommer COCOA att beskriva de förvaltningsmässiga svar som kan förbättra det ekologiska tillståndet hos kustnära ekosystem som förstörts av övergödning.

SMHIs roll

SMHI leder arbetspaket 5 i COCOA-projektet. I det här arbetspaketet kommer processförståelsen och processbeskrivningarna i de senaste biogeokemiska modellerna av Östersjöns kustzon att förbättras.

Flödena av kol och näringsämnen mellan land, kustzon och öppet hav samt mellan vatten och sediment kommer att kvantifieras. Effekten av bentiska primärproducenter och fauna på flödena av näringsämnen och organiskt material kommer att införlivas i modellerna och bedömningar av ekologisk status vid studieplatserna kommer att utföras.

Projektpartner

Projektkoordinator: Jacob Carstensen, Århus universitet, Danmark

Vice projektkoordinator: Daniel Conley, Lunds universitet, Sverige

Projektdeltagare:

 • Erik Bonsdorff, Åbo Akademi, Finland
 • Bo Gustafsson, Stockholms universitet, Sverige
 • Anna-Stiina Heiskanen, Finlands miljöcentral, Finland
 • Urszula Janas, universitetet i Gdansk, Polen
 • Alexey Maximov, Zoological Institute RAS, Ryssland
 • Markus Meier, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sverige
 • Alf Norkko, Helsingfors universitet, Finland
 • Arturas Razinkovas-Baziukas, Coastal Research and Planning Institute, Litauen
 • Caroline Slomp, universitetet i Utrecht, Nederländerna
 • Colin Stedmon, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark
 • Kristina Sundbäck, Göteborgs universitet, Sverige
 • Maren Voss, Leibniz-Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, Tyskland

Finansiering

Det här projektet har fått finansiering från BONUS (art 185), som finansieras gemensamt av Europeiska unionens sjunde program för forskning, teknisk utveckling och demonstration och av nationella finansieringsinstitutioner för Östersjön.

SMHIs nationella stöd ges av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS).