ARCPATH – Klimatprognoser för Arktis: Vägar till resilienta, hållbara samhällen

Hur kan klimatprojektioner i Arktis förbättras i regional och lokal skala? Det är en av de huvudfrågor som projektet ARCPATH, finansierat av Nordic Centre of Excellence, försöker besvara.

I regionerna på hög breddgrad förstärks klimatförändringarna genom ett antal olika återkopplingsmekanismer. Det här leder till snabbare uppvärmning jämfört med den beräknade, globala medeltrenden, vilket leder till mindre havsis, högre havs- och atmosfärstemperaturer och fuktigare atmosfär.

Som en följd av detta påverkas levnadsvillkoren inte bara för djurlivet, utan även för de miljontals människor som lever i regionen. Globala klimatprognoser ger robusta och realistiska resultat i stor skala, men i lokal skala försämras resultaten till följd av den relativt grova upplösningen.

För att bättre uppfylla behoven av anpassning och ansvarsfull förvaltning krävs mer detaljerad information och forskning.

Projektmål

De övergripande målen för ARCHPATH-projektet är tre:

  • förbättra klimatprognoserna för Arktis genom att använda innovativa metoder för att fånga både antropogena och naturliga faktorer i globala och högupplösta regionala modeller,
  • öka förståelsen och minska osäkerheten kring hur klimatförändringar interagerar med flera samhällsfaktorer, däribland utveckling av lokala och regionala anpassningsåtgärder, och
  • tillhandahålla dessa kunskaper som en möjlig ”väg till handling” till just de arktiska regioner som valts ut som särskilt fokus i projektet.

SMHIs roll

SMHIs roll i projektet är att bidra med expertkunskap om och genomföra klimatsimuleringar i både global skala (med jordsystemsmodellen EC-EARTH) och regional skala (med modellerna HARMONIE och MITgcm). Arbetet kommer att lägga fokus på att ta fram tekniker för att förbättra klimatprognoserna på kort sikt (säsong till årtionde).

Tidigare studier genomförda av SMHI har redan visat att det finns en relativt hög potential för förutsägbarhet i norra Nordatlanten och Arktis (se de röda områdena i figur 1).

Uppskattning av EC-EARTH:s förutsägbarhet för 2 m lufttemperatur.
Figur 1: Uppskattning av EC-EARTH:s förutsägbarhet för 2 m lufttemperatur. Röda områden motsvarar regioner med potential för hög förutsägbarhet.

Dessutom har en SMHI-studie som nyligen genomfördes med den regionala atmosfärsmodellen RCA visat att det ligger ett större mervärde i att använda en regional modell, som ger mer detaljerad lokal information om t.ex. nederbörd i Arktis (se figur 2), jämfört med att använda en global klimatmodell.

Förändring i säsongsnederbörd för en samling regionalt nedskalade prognoser
Figur 2: Förändring i säsongsnederbörd för en samling regionalt nedskalade prognoser med hjälp av RCA (övre raden) och globala klimatprognoser (nedre raden).

Samarbete

Projektet kommer att löpa över fem år (2016–2020) och finansieras av NordForsk.

SMHI kommer att samarbeta med forskare från: Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Universitetet i Bergen, Norwegian Institute for Air Research, Arktiska universitetet i Tromsö, Danmarks Meteorologiske Institut och Islands universitet.