Om data i Vattenwebb

Produkterna i SMHI Vattenwebb bygger på observationer, databaser och resultat från modeller. Här finns länkar för den som vill veta mer.

Svenskt vattenarkiv SMHIs vattenföringsmätningar Marina miljöövervakningsdata (Svenskt HavsARKiv)

Generellt om modellerna

S-HYPE: HYPE-modell för hela Sverige Generellt om Kustzonsmodellen
Svenskt vattenarkiv SMHIs vattenföringsmätningar Marina miljöövervakningsdata (Svenskt HavsARKiv)

Generellt om modellerna

S-HYPE: HYPE-modell för hela Sverige Generellt om Kustzonsmodellen

Indata S-HYPE

Punktkällor i Vattenwebb Vattenkraftsregleringar i Vattenwebb Jordarter i Vattenwebb Markanvändning i Vattenwebb

Indata Kustzonsmodellen

Väder och atmosfärsdeposition i Kustzonsmodellen Punktkällor och landtillrinning i Kustzonsmodellen

Kalibrering och utvärdering av modellerna

Kalibrering och utvärdering av S-HYPE Kalibrering och utvärdering av Kustzonsmodellen Utvärdera modellresultat från Kustzonsmodellen

Resultat

Data för vattenförekomster - Kustzon Budgetberäkningar med Kustzonsmodellen Analysverktyg för övergödning i kustzon Flödesstatistik från S-HYPE i Vattenwebb Bakgrundsbelastning i S-HYPE Källfördelning av näringsämnen i S-HYPE Retention i S-HYPE Regleringspåverkan i sjöar och vattendrag

Data från äldre modeller

Vattenwebb Arkiv