Indata för markanvändning i Vattenwebb

De beräknade värden som finns tillgängliga i SMHI Vattenwebb bygger på beräkningar från den hydrologiska modellen S-HYPE. Den indata som S-HYPE använder för markanvändning är baserade på data från Svenskt vattenarkiv (SVAR), Jordbruksverkets blockdatabas, Svensk marktäckedata och Corine Land Cover.

Uppgifter om sjöytor i den hydrologiska modellen S-HYPE är hämtade från SVAR medan uppgifter om jordbruksmarksareal bygger på Jordbruksverkets Blockdatabas. Uppgifter för övriga markanvändningsklasserna är hämtade från Svensk Marktäckedata (SMD). För de områden som ligger utanför Sveriges gränser används Corine Land Cover 2012

De ursprungliga markklasserna i SMD har grupperats i S-HYPE. I Vattenwebb redovisas data med följande uppdelning: Jordbruksmark, skogsmark (uppdelat på barrskog, lövskog och blandskog), sjö, glaciär, kalfjäll och tunna jordar, kärr och våtmark, mosse, urbana områden (uppdelat i två klasser med olika tät bebyggelse) och hedmark. Grupperingen kan också påverkas av underliggande jordart.

 • Jordbruksmark - arealen jordbruksmark är beräknad från Jordbruksverkets blockdatabas.
 • Kalfjäll och tunna jordar - innehåller i huvudsak områden från SMD klasser 3.3.2 och 3.3.3 (berg i dagen och blockmark).
 • Kärr/våtmark - motsvarar SMD klass 4.1.1 (limnogena våtmarker) och 4.2.1 (saltpåverkade våtmarker). Arealer med anlagda våtmarker är också inlagda i modellen enligt uppgifter i Våtmarksdatabasen.  
 • Mosse - innehåller områden från SMD klass 4.1.2 med undergrupperna torr myr, blöt myr och torvtäkt.
 • Sjö - arealen på sjöytorna är beräknade utifrån SVAR.
 • Skogsmark (delas in i tre underklasser)
  • Lövskog, SMD klasser 3.1.1.x
  • Barrskog, SMD klasser 3.1.2.x och 3.2.4.3
  • Blandskog, SMD klasser 3.1.3x
 • Urban (delas in i två underklasser)
  • Stor andel hårdgjorda ytor – SMDs urbana klasser 1.1.1, 1.1.2.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 och 1.3.3
  • Mindre andel hårdgjorda ytor – Innehåller övriga urbana klasser i SMD 
 • Glaciär - motsvarar SMD klass 3.3.5 (glaciärer och permanenta snöfält).
 • Hedmark/övrig mark – är en sammanslagningi av övriga SMD klasser varav Hedmark (klass 3.2.2.) och gräshed (3.2.1.1) är de största.