Indata för markanvändning i Vattenwebb

De beräknade värden som finns tillgängliga i SMHI Vattenwebb bygger på beräkningar från den hydrologiska modellen S-HYPE. Den indata som S-HYPE använder för markanvändning är baserade på data från Svenskt vattenarkiv (SVAR), Jordbruksverkets blockdatabas, Nationell Marktäckedata, Svensk marktäckedata och Corine Land Cover.

Uppgifter om sjöytor i den hydrologiska modellen S-HYPE är hämtade från SVAR medan uppgifter om jordbruksmarksareal bygger på Jordbruksverkets Blockdatabas. Uppgifter för övriga markanvändningsklasser är främst hämtade från Nationell Marktäckedata (NMD) men även från Svensk Marktäckedata (SMD). För de områden som ligger utanför Sveriges gränser används Corine Land Cover 2018 (CLC)

De ursprungliga markklasserna i NMD och SMD har grupperats i S-HYPE. I Vattenwebb redovisas data med följande uppdelning: Jordbruksmark, skogsmark, sjö och vattendrag, fjäll, myrmark, urbana områden samt övrig öppen mark. Grupperingen kan också påverkas av underliggande jordart.

Jordbruksmark - arealen jordbruksmark är beräknad från Jordbruksverkets blockdatabas.

Skogsmark (delas in i underklasser)

 • Lövskog, NMD-klasser 1.1.5-7
 • Gran och blandbarrskog, NMD-klasser 1.1.2-3 
 • Tallskog, NMD-klass 1.1.1
 • Blandskog, NMD-klass 1.1.4
 • "Ungskog”, NMD-klass 1.1.8
 • Hyggen klassificeras utifrån skogsstyrelsens hyggesarealer 

Myrmark (delas in i underklasser)

 • Öppen våtmark, NMD-klass 2
 • Kärr, SMD-klass 4.1.1
 • Skog på våtmark, NMD-klasser 1.2.1-7 
 • Arealer med anlagda våtmarker är också inlagda i modellen enligt uppgifter i Våtmarksdatabasen

Fjäll (delas in i underklasser)

 • Kalfjäll, NMD-klass 4.1 (inom fjällområde)
 • Fjäll med låg vegetation, NMD-klass 4.2 (inom fjällområde)
 • Låg fjällskog, NMDs tillägskskikt ”Låg fjällskog”

Övrig öppen mark (delas in i underklasser)

 • Hällmark, NMD-klass 4.1 (områden utanför fjällgränsen)
 • Hedmark, NMD-klass 4.2 (områden utanför fjällgränsen)
 • Urbana områden, områden utanför definierade tätortspolygoner
 • Glaciär, SMD-klass 3.3.5 (glaciärer och permanenta snöfält)