Indata för markanvändning i Vattenwebb

De beräknade värden som finns tillgängliga i SMHI Vattenwebb bygger på beräkningar från den hydrologiska modellen S-HYPE. Den indata som S-HYPE använder för är baserad på data från Svenskt vattenarkiv (SVAR), SJV blockdatabas och Corine Land Cover.

Uppgifter om sjöytor i den hydrologiska modellen S-HYPE är hämtade från SVAR medan uppgifter om jordbruksmarksareal bygger på SJV Blockdatabas. Uppgifter för övriga markanvändningsklasserna är hämtade från Corine Land Cover 2000

De ursprungliga markklasserna i Corine har grupperats i S-HYPE. I Vattenwebb redovisas data med följande uppdelning: Glaciär, jordbruksmark, kalfjäll och tunna jordar, kärr, mosse, sjö, skogsmark, urbant, övrig mark.

  • Glaciär - motsvarar Corines klass 3.3.5, (glaciärer och permanenta snöfält).
  • Jordbruk - arealen jordbruksmark är beräknad från SJV blockdatabas.
  • Kalfjäll och tunna jordar - innehåller i huvudsak områden från Corines klass 3.3.2 (berg i dagen och blockmark).
  • Kärr - motsvarar Corines klass 4.1.1 (limnogena våtmarker) och 4.2.1 (saltpåverkade våtmarker).
  • Mosse - innehåller områden från Corines klass 4.1.2, (myrar).
  • Sjö - arealen på sjöytorna är beräknade utifrån SVAR.
  • Skogsmark - innehåller områden från Corines klasser 3.1.1 (lövskog), 3.1.2 (barrskog), 3.1.3 (blandskog) och 3.2.4 (övergångsstadium i skog-/buskmark).
  • Urbant - innehåller områden från Corines klass 1 (anlagda ytor).
  • Övrig mark – innehåller områden från Corines klasser 3.2.1-3.2.2 (naturlig gräsmark och hedmark), 3.3.1 (stränder, sanddyner och sandslätter), samt 3.3.3-3.3.4 (områden med sparsam vegetation och brandfält).

För mer information om definitionen av klasserna finns en svensk sammanställning av Corines klasser.

Följande bild ger en översikt över dominerande markanvändning per avrinningsområde för Sverige:

Markanvändning S-HypeUpphovsrätten till ursprungsdatan innehas av European Environment Agency (Corine), SMHI (SVAR) och Statens Jordbruksverk (SJV Blockdatabas). Vid all vidare spridning av denna data måste ursprungskällan anges.

Alternativa källor för markanvändning

SMED PLC har en markanvändning bestående av 8 markklasser, skogsmark, hyggen, fjäll, jordbruksmark, öppen mark, myrmark, vatten och tätort. För mer information se SMED PLC.