Indata för punktkällor och diffusa källor i Vattenwebb

De beräknade värden som finns tillgängliga i Vattenwebb bygger på beräkningar med S-HYPE och Kustzonmodellen. Den indata som S-HYPE använder för punktkällor är hämtad från SMEDs och Vattenmyndigheternas kartläggningar. I S-HYPE finns ett urval av SMEDs punktkällor, medan punktutsläpp i havet hanteras med Kustzonsmodellen. De indata S-HYPE använder för jordbruksläckage är framtagna av SMEDs med beräkningssystemet NLeCCS. Indata för atmosfärsdeposition kommer från SMHI och SMED.

Punktkällor

Avloppsreningsverk: Uppgifter om utsläpp från avloppsreningsverk baseras på data från 2021 som sammanställts inom SMED-konsortiet för PLC8-rapportering till HELCOM.

Industri: uppgifter om utsläpp från industrier (inklusive fiskodlingar) baseras på data från 2021 som sammanställts inom SMED-konsortiet för PLC8-rapportering till HELCOM.

Information från tidigare PLC finns tillgänglig i följande rapport: Avrinning och retention till PLC7.

Urbant inkl. dagvatten: Belastning från tätort inom varje delavrinningsområde har beräknats utifrån dagvatten- och recipientmodellen Stormtac. Beräkningen gjordes av SMED med modellens tillhörande databas.

Små Avlopp: Uppskattning av utsläpp från små avlopp (tidigare kallade enskilda avlopp) bygger på teknikenkäter som gjorts inom SMED. Bruttobelastning av totalkväve och totalfosfor från enskilda avlopp har beräknats per delavrinningsområde genom att nyttja SCBs statistikleverans från 2020 i kombination med IVLs teknikenkät om enskilda avlopp från 2021 (SMED Rapport nr 28 2021). 

Diffusa källor

Jordbruksläckage: De indata S-HYPE använder för jordbruksläckage är framtagna av SMED med beräkningssystemet NLeCCS. (Rapport SLU).

Deposition: Deposition av kväve kommer från SMHIs databas med MATCH-resultat. Månadsmedelvärden över 2010-2020 har använts. Deposition av fosfor har tagits fram av IVL inom SMED (medel av årsvärden 2019-2021).

Övriga markanvändningar (skog, hygge myrmark, fjäll och övrig öppen mark) har input från deposition.