Indata för punktkällor i Vattenwebb

De beräknade värden som finns tillgängliga i Vattenwebb bygger på beräkningar med S-HYPE och Kustzonmodellen. Den indata som S-HYPE använder för punktkällor är hämtad från SMEDs och Vattenmyndigheternas kartläggningar. I S-HYPE finns ett urval av SMEDs punktkällor, medan punktutsläpp i havet hanteras med Kustzonsmodellen.

Avloppsreningsverk: Uppgifter om utsläpp från avloppsreningsverk baseras på data från 2009 som sammanställts inom SMED-konsortiet till uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”.

Industri: uppgifter om utsläpp från industrier baseras på data från 2009 som sammanställts inom SMED-konsortiet till uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”.

Mer information finns tillgänglig i följande rapport: Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav för uppföljning av miljökvalitetsmålet

Enskilda Avlopp: Uppskattning av utsläpp från enskilda avlopp bygger på teknikenkäter som gjorts av SMED, och som Vattenmyndigheterna under 2014 anpassat till delavrinningsområdesindelningen i S-HYPE. Bruttobelastning av totalkväve och totalfosfor från enskilda avlopp har beräknats per delavrinningsområde genom att nyttja SCBs statistikleverans från 2013 i kombination med SMEDs teknikenkät om enskilda avlopp från 2011. Underlaget har därmed en mer korrekt rumslig fördelning jämfört med tidigare (då bruttobelastningen från större områden arealviktades till mindre delavrinningsområden). En mer detaljerad beskrivning av indata kring enskilda avlopp finns i Vattenmyndigheternas VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar. (564 kB, pdf).