Bakgrundsbelastning i S-HYPE 2012

Denna sida beskriver hur bakgrundbelastning beräknas med S-HYPE 2012. Vi har utgått från den metod som användes för PLC5. Utifrån detta har vi gjort motsvarande modifieringar i S-HYPE 2012 för att få fram en uppskattning av bakgrundsbelastningen.

För S-HYPE 2012 beräknar vi bakgrundsbelastningen med följande metod:

  1. Atmosfärsdeposition av kväve nollställs, medan fosfordeposition som antagits vara noll i modellen behålls.
  2. Utsläpp från punktkällor och enskilda avlopp nollställs.
  3. Urban och semiurban mark ersätts med ”övrig mark med vegetation”. Detta markläckage inkluderar ”dagvatten”. Vi har inte haft dagvatten som punktkälla i denna modeluppsättning.
  4. Jordbruksmark (vårsådd, höstsådd, potatis/sockerbetor, höstraps och vall) ersätts med extensiv vall. Sekundära grödor tas bort.
  5. Hyggen ersätts med skog på samma jordart. För de jordarter där både barr- och lövskog finns ersätts hyggen med båda typerna av skog proportionellt efter deras area.


Tidigare har beräkning av bakgrundsbelastning gjorts inom ramen för arbetet med PLC5. Här redovisas hur vår metod förhåller sig till denna beräkning:

  1. Atmosfärsdeposition ändras på liknande sätt, men i PLC5 används bara atmosfärsdeposition på sjöar och medan den i HYPE används på alla marker och sjöar. Dessutom använder S-HYPE ingen explicit fosfordeposition.
  2. Punktkällor (industrier och KARV) och enskilda avlopp hanteras lika (nollställs) i båda metoderna medan dagvatten och urban mark modelleras olika. I HYPE modelleras dagvatten/urban mark som ett markläckage detta kan inte nollställas utan ersätts med annan mark i bakgrundsscenariot (punkt 3). I PLC5 nollställs punktkällan dagvatten.
  3. Urban mark har ersatts med annan markklass (”övrig öppen mark” för PLC5 respektive ”övrig mark med vegetation” för S-HYPE) i bakgrundssimuleringen. Modelleringen av urban mark skiljer sig i PLC5 används typhalter medan S-HYPE beräknar läckaget dynamiskt.
  4. Jordbruksmark har för kväve ersatts med extensiv vall i båda uppsättningarna men hur läckaget från denna klass modelleras skiljer sig. För fosforberäkningarna i PLC5 har jordbruksmarken ersatts av ”ogödslad och oskördad insådd träda”. Dessutom har markens fosforklass ändrats till den lägsta i PLC5-beräkningarna. I S-HYPE ändras markpoolerna automatiskt när vi byter klass på t.ex. jordbruksmark.
  5. I båda uppsättningarna har hygge ersatts med skog men skog och hygge modelleras olika. PLC5s typhalter beror på region och områdets medelhöjd för skog. För hygge tillkommer dessutom atmosfärsdeposition för hyggen i södra Sverige. Hygge simuleras i S-HYPE som en egen markklass med avdunstning, växtupptag och återföring av växtrester som skiljer sig från skog.