Bakgrundsbelastning i S-HYPE

Denna sida beskriver hur bakgrundbelastning beräknas med S-HYPE. Metoden användes för Sveriges rapportering till HELCOM (från och med PLC8).

För S-HYPE beräknar vi bakgrundsbelastningen genom att göra följande modifieringar i modellen:

1.    Atmosfärsdeposition av kväve på vattenytor nollställs, medan fosfordeposition behålls. Atmosfärsdeposition på mark behålls.
2.    Utsläpp från punktkällor och små avlopp nollställs, medan deras flödesbidrag behålls.
3.    Mark inom tätorter får en annan belastning beräknad under antagandet att marken istället är ”skog”.
4.    Näringsläckage från jordbruksmark ersätts med näringsläckage från extensiv vall. Hydrologin ändras inte.
5.    Hyggen ersätts med blandskog. Hydrologin ändras inte.

Tidigare versioner

För tidigare S-HYPE versioner beräknade vi bakgrundsbelastningen med modifieringarna nedan, vilket något skiljer sig från hur beräkning av bakgrundsbelastning då gjordes inom ramen för arbetet med PLC.

1.    Atmosfärsdeposition av kväve nollställs, medan fosfordeposition som antagits vara noll i modellen behålls.
2.    Utsläpp från punktkällor och enskilda avlopp nollställs.
3.    Urban och semiurban mark ersätts med ”övrig mark med vegetation”. Detta markläckage inkluderar ”dagvatten”. 
4.    Jordbruksmark ersätts med extensiv vall. Fånggrödor tas bort.

Så här förhåller sig vår tidigare metod mot tidigare PLC:

1.    Atmosfärsdeposition ändras på liknande sätt, men i PLC används bara atmosfärsdeposition på sjöar och medan den i S-HYPE används på alla marker och sjöar. Dessutom använder S-HYPE ingen explicit fosfordeposition.
2.    Punktkällor (industrier och KARV) och enskilda avlopp hanteras lika (nollställs) i båda metoderna medan dagvatten och urban mark modelleras olika. I HYPE modelleras dagvatten/urban mark som ett markläckage detta kan inte nollställas utan ersätts med annan mark i bakgrundsscenariot (punkt 3 nedan). I PLC nollställs punktkällan dagvatten.
3.    Urban mark har ersatts med annan markklass (”övrig öppen mark” för PLC respektive ”övrig mark med vegetation” för S-HYPE) i bakgrundssimuleringen. Modelleringen av urban mark skiljer sig, i PLC används typhalter medan S-HYPE beräknar läckaget dynamiskt.
4.    Jordbruksmark har för kväve ersatts med extensiv vall i båda uppsättningarna men hur läckaget från denna klass modelleras skiljer sig. För fosforberäkningarna i PLC har jordbruksmarken ersatts av ”ogödslad och oskördad insådd träda”. Dessutom har markens fosforklass ändrats till den lägsta i PLC-beräkningarna. I S-HYPE ändras markpoolerna automatiskt när vi byter klass på t.ex. jordbruksmark.
5.    I PLC har hygge ersatts med skog. PLCs typhalter beror på region och områdets medelhöjd för skog. För hygge tillkommer dessutom atmosfärsdeposition för hyggen i södra Sverige. I S-HYPE simuleras inte hyggen.