Bakgrundsbelastning i S-HYPE

Denna sida beskriver hur bakgrundbelastning beräknas med S-HYPE. Vi har utgått från den metod som användes för Sveriges rapporting till HELCOM (PLC). Utifrån detta har vi gjort liknande modifieringar i S-HYPE för att få fram en uppskattning av bakgrundsbelastningen.

För S-HYPE beräknar vi bakgrundsbelastningen med följande metod:

  1. Atmosfärsdeposition av kväve nollställs, medan fosfordeposition som antagits vara noll i modellen behålls.
  2. Utsläpp från punktkällor och enskilda avlopp nollställs.
  3. Urban och semiurban mark ersätts med ”övrig mark med vegetation”. Detta markläckage inkluderar ”dagvatten”. 
  4. Jordbruksmark ersätts med extensiv vall. Fånggrödor tas bort.

Tidigare har beräkning av bakgrundsbelastning gjorts inom ramen för arbetet med PLC. Här redovisas hur vår metod förhåller sig till denna beräkning:

  1. Atmosfärsdeposition ändras på liknande sätt, men i PLC används bara atmosfärsdeposition på sjöar och medan den i HYPE används på alla marker och sjöar. Dessutom använder S-HYPE ingen explicit fosfordeposition.
  2. Punktkällor (industrier och KARV) och enskilda avlopp hanteras lika (nollställs) i båda metoderna medan dagvatten och urban mark modelleras olika. I HYPE modelleras dagvatten/urban mark som ett markläckage detta kan inte nollställas utan ersätts med annan mark i bakgrundsscenariot (punkt 3). I PLC nollställs punktkällan dagvatten.
  3. Urban mark har ersatts med annan markklass (”övrig öppen mark” för PLC respektive ”övrig mark med vegetation” för S-HYPE) i bakgrundssimuleringen. Modelleringen av urban mark skiljer sig, i PLC används typhalter medan S-HYPE beräknar läckaget dynamiskt.
  4. Jordbruksmark har för kväve ersatts med extensiv vall i båda uppsättningarna men hur läckaget från denna klass modelleras skiljer sig. För fosforberäkningarna i PLC har jordbruksmarken ersatts av ”ogödslad och oskördad insådd träda”. Dessutom har markens fosforklass ändrats till den lägsta i PLC-beräkningarna. I S-HYPE ändras markpoolerna automatiskt när vi byter klass på t.ex. jordbruksmark.
  5. I PLC har hygge ersatts med skog. PLCs typhalter beror på region och områdets medelhöjd för skog. För hygge tillkommer dessutom atmosfärsdeposition för hyggen i södra Sverige. I nuvarande version av S-HYPE simuleras inte hyggen.