Indata för jordarter i Vattenwebb

De beräknade värden som finns tillgängliga i SMHI Vattenwebb bygger på beräkningar från den hydrologiska modellen S-HYPE. Den indata som S-HYPE använder för fördelning av jordarter är baserad på data från Sveriges Geologiska Undersökning och den Digitala Åkermarkskartan.

Uppgifter om jordarter på icke jordbruksmark är hämtade från Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU:s) jordartsdatabas. För jordbruksmarken används den Digitala Åkermarkskartan. Utöver det används även SGU:s jorddjupskarta för en finare fördelning i tunna och grova jordar.

De ursprungliga jordartsklasserna är aggregerade och vi presenterar hur stor andel av varje delavrinningsområde som täcks av varje jordart. Vi har använt SGUs ursprungliga på följande sätt:

 • Torv - motsvarar klassen organiska jordar i SGU:s databas.
 • Finjord och lera - motsvarar klassen lera i SGU:s databas, dvs även moränlera och gyttjelera.
 • Grovjord - motsvarar klassen grovjord i SGU:s databas, dvs jordar grövre än silt och finare än block och sten.
 • Morän - motsvarar klassen morän i SGU:s databas, dvs. även fyllnadsmaterial och annat som kan tänkas osorterat, samt vittringsjord.
 • Tunn jord och kalt berg - motsvarar klassen tunn jord från SGU:s databas, även berg i dagen och block.
 • Silt - motsvarar klasserna finjord och silt i SGU:s databas, dvs silt men även jordar där ej information finns som skiljer lera från silt, samt lerig silt och siltig lera.


Jordbruksmarkens jord delas in i undergrupper beroende på kornstorleksfördelningen i jordmånen enligt följande (baserat på den internationella texturindelningen enligt FAO):

 • Sand
 • Loamy sand
 • Sandy loam 
 • Loam
 • Silt loam
 • Sandy clay loam
 • Clay loam
 • Silty clay loam
 • Silty clay 
 • Clay