Indata för jordarter i Vattenwebb

De beräknade värden som finns tillgängliga i SMHI Vattenwebb bygger på beräkningar från den hydrologiska modellen S-HYPE. Den indata som S-HYPE använder för fördelning av jordarter är baserad på data från Sveriges Geologiska Undersökning.

Uppgifter om jordarter är hämtade från Sveriges Geologiska Undersöknings (SGUs) jordartsdatabas, andelen sjö är hämtade från Svenskt vattenarkiv (SVAR).

De ursprungliga jordartsklasserna är aggregerade och vi presenterar hur stor andel av varje delavrinningsområde som täcks av varje jordart. Vi har använt SGUs ursprungliga på följande sätt:
 

  • Torv - motsvarar klassen organiska jordar i SGUs databas
  • Finjord och lera - motsvarar klassen lera i SGUs databas, dvs även moränlera och gyttjelera.
  • Grovjord - motsvarar klassen grovjord i SGUs databas, dvs jordar grövre an silt och finare än block och sten.
  • Morän - motsvarar klassen morän morän i SGUs databas, dvs. även fyllnadsmaterial och annat som kan tänkas osorterat, samt vittringsjord
  • Tunn jord och kalt berg - motsvarar klassen tunn jord från SGUs databas, även berg i dagen och block.
  • Sjö - andelen sjöprocent är hämtad från SVAR.
  • Silt - motsvarar klasserna finjord och silt i SGUs databas, dvs silt men även jordar där ej information finns som skiljer lera från silt, samt lerig silt och siltig lera.

I S-HYPE är jordartsmodelleringen förenklad så att alla semiurbana områden antas ligga på antingen jordarten morän eller finjord/lera. Denna förenkling ger en minimal påverkan på simuleringsresultaten och den totala jordartsfördelningen i Sverige.

Nedanstående bild ger en översikt över dominerande jordart per avrinningsområde i Sverige:

Indata jordarter S-Hype